Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vårdhygieniska aspekter

För fastigheter förvaltade, ägda eller inhyrda av Region Stockholm finns riktlinjer för vårdhygieniska aspekter. De anger en gemensam standard och är även ett styrmedel för att säkerställa att lagkrav och andra regler följs. Riktlinjerna ska vara ett stöd för alla som arbetar med och inom vårdlokaler.

Riktlinjerna tillämpas på alla vårdlokaler där vårdgivaren har ett vårdavtal (inklusive vårdval) med Region Stockholm.

Riktlinjerna avser vårdhygieniska och i viss mån arbetsmiljömässiga aspekter på vårdlokalens utformning och syftar till att förebygga smittspridning. De ska användas vid renovering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad av vårdlokaler.

Konceptprogram från Locum

För Stockholms läns landstings fastigheter finns flera konceptprogram som Locum tagit fram. Syftet är att skapa standardiserade, tillgängliga och kostnadseffektiva vårdmiljöer som både möter vårdens och patienternas behov.

Byggenskap och Vårdhygien

Rapporten Byggenskap och Vårdhygien handlar om vårdlokalernas betydelse för smittspridning. Avsikten att göra samarbetet mellan vårdhygienisk expertis och bygg- och planeringsteknisk expertis lättare.

  • Uppdaterad: 25 april 2022

  • Faktagranskad: 25 april 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Ann Tammelin, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen