Brödsmule-navigation

Låga bakterietal i operationssalsluften bidrar till att sänka frekvensen postoperativa sårinfektioner. Operationssalens ventilation syftar till att säkerställa en god mikrobiologisk luftkvalitet genom att föra bort de bakterier som tillförs luften.

Den mikrobiologiska luftkvaliten i operationssalarna behöver inte kontrolleras fortlöpande. Kontroller bör göras i följande situationer:

  • Efter idrifttagande vid ny- och ombyggnation
  • Efter åtgärder/reparationer av ventilationsanläggningen (dock ej mindre rutinunderhåll)
  • Vid förändrad verksamhet Vid utredning av utbrott/anhopning av postoperativa infektioner i sår/opområde

Det här gäller i Stockholms län

Läs mer