Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett patientsäkerhetsproblem i hälso- och sjukvården. Det vållar de drabbade stort lidande och medför höga kostnader för samhället. En stor del av dessa infektioner är dock möjliga att förebygga.

Region Stockholm har sedan 2012 regionala riktlinjer för att förebygga VRI.

Det här gäller i Region Stockholm

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd beslutade den 24 augusti 2022 följande:

  1. Att godkänna reviderade riktlinjer för att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning inklusive de nya målvärdena.
  2. Att Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att säkerställa följsamhet till denna riktlinje genom att förekomst av vårdrelaterade infektioner och åtgärdsinsatser efterfrågas i all relevant avtalsuppföljning.

Resultat från VRI-mätningar i Region Stockholm

VRI-mätning för perioden 1 juli–31 december 2022

Mätningen av vårdrelaterade infektioner inom den slutna vården i Region Stockholm under perioden juli – december 2022 är sammanställd. Inom somatisk slutenvård deltog 15 vårdgivare med sammanlagt ca. 138.000 vårdtillfällen. Andelen vårdtillfällen med VRI var 5,1% (4,7% för kvinnor och 5,5% för män).

VRI-mätning för perioden 1 januari–30 juni 2022

Mätningen av vårdrelaterade infektioner inom den slutna vården i Region Stockholm under perioden januari – juni 2022 har sammanställts. Underlaget omfattar ca. 133 700 vårdtillfällen hos 13 vårdgivare. Vid 5,1 % av samtliga vårdtillfällen har en patient satts in på antibiotika på grund av VRI (kvinnor 4,8 %, män 5,6 %). De vanligaste vårdrelaterade infektionerna var nedre UVI/cystit hos kvinnor och pneumoni hos män. Se sammanställt resultat nedan och ta del av kommentarer till resultatet från Vårdhygien Stockholm och Enheten för kvalitet och patientsäkerhet, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

VRI-mätning för perioden 1 juli–31 december 2021

I början av 2022 gjordes en ny mätning för perioden 1 juli – 31 december 2021 som omfattade drygt 127.000 vårdtillfällen hos 12 vårdgivare. Andelen vårdtillfällen med VRI var 4,4% (4,0% för kvinnor och 4,9% för män).

VRI-mätning för perioden 1 januari–30 juni 2021

Hösten 2021 gjordes den första mätningen av vårdrelaterade infektioner inom den slutna vården med data från Infektionsverktyget. Mätningen omfattade perioden 1 januari – 30 juni 2021. Åtta vårdgivare inom akut somatisk vård och geriatrik deltog med sammanlagt 122.000 vårdtillfällen. Andelen vårdtillfällen med VRI var 4,4% (3,8% för kvinnor och 5,0% för män).

Fördjupning

  • Uppdaterad: 8 februari 2023

  • Faktagranskad: 26 augusti 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Rebecca Lundholm Krig, hälso- och sjukvårdsförvaltningen