Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vårdhygieniska rutiner vid misstänkt eller konstaterad infektion

Omhändertagande av patient med feber och/eller luftvägssymtom

Instruktioner om skyddsutrustning och basala hygienrutiner för olika vårdmoment.

Innehållet i dokumentet ovan finns även uppdelat i olika moment för utskrift:

Skyddsutrustning efter genomgången infektion hos personal

Förekomst av antikroppar kan innebära immunitet men hur starkt och långvarigt skyddet är för covid-19 är oklart. Skyddsutrustning används även om medarbetare testats positivt för antikroppar. Stanna hemma vid symtom på feber och/eller luftvägssymtom.

Riktlinje för covid-19 inom särskilt boende för äldre (SÄBO)

Riktlinjen beskriver viktiga åtgärder för att förebygga smittspridning, vårdrutiner vid inflyttning och vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19.

Riktlinje för covid-19 inom LSS-boenden

Riktlinjen beskriver viktiga åtgärder för att förebygga smittspridning, provtagnings- och smittspårningsrutiner samt vårdrutiner vid misstänkt eller bekräftat fall av covid-19.

Riktlinje för covid-19 inom hemtjänst

Riktlinjen beskriver viktiga åtgärder för att förebygga smittspridning, provtagnings- och smittspårningsrutiner samt vårdrutiner vid misstänkt eller bekräftat fall av covid-19.

Åtgärder vid ambulanstransport

Information om smittvägar av betydelse vid ambulanstransport, hygienrutiner för ambulanspersonal samt rutiner för rengöring/sanering av ambulans.

Viktiga smittförebyggande åtgärder

Rekommendation för personlig skyddsutrustning och source control för att minska risken för smittspridning av covid-19 inom vård och omsorg

Denna rekommendation ersätter rekommendationen om "source control" från 11 november 2020. Senast uppdaterad 22 december 2020.

Folkhälsomyndigheten motiverar sin nya rekommendation för visir eller munskydd i sin rapport

Åtgärder för att förebygga smitta mellan personal

Basala hygienrutiner

Vårdhygienisk egenkontroll

Som stöd för systematiskt kvalitetsarbete finns instrument för egenkontroll.

Läs mer här: Basala hygienrutiner

Basala hygienrutiner ska alltid tillämpas när patienter och brukare undersöks, vårdas eller behandlas.

Utbildningsmaterial att använda i verksamhet

Utbildningsmaterial i basala hygienrutiner och klädregler

Vänder sig till SÄBO, LSS, hemtjänst och personliga assistenter vid covid-19

Smittspårning av covid-19 i öppenvård och slutenvård enligt Smittskydd Stockholm

Smittspårning inom öppenvård

Riktlinjer för smittspårning vid covid-19-positiv patient eller personal i öppenvården. Gäller även akutmottagning och prehospital vård.

Smittspårning inom slutenvård

Riktlinjer för smittspårning vid covid-19-positiv patient eller personal i slutenvården.

PM vid utbrott med smittspridning

Riktlinjer för sjukvården vid bildande av utbrottsgrupp i samband med covid-19.

Mer information och falldefinition

Covid-19

Smittskydd Stockholms regionala riktlinjer gällande det nya coronaviruset.

Återgång till ordinarie vårdverksamhet

Vårdhygieniska rekommendationer vid återgång till ordinarie vårdverksamhet i öppenvård

Rekommendationer för planerad öppenvård som återgår till ordinarie verksamhet.

Vårdhygieniska rekommendationer vid återgång till ordinarie vårdverksamhet i slutenvård

Rekommendationer för planerad verksamhet inom slutenvården som återgår till ordinarie verksamhet.

  • Uppdaterad: 21 januari 2021
  • Faktagranskad: 23 januari 2020
  • Redaktör: Anna Waldenström
  • Faktagranskare: Ann Tammelin, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen