Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vårdhygieniska rutiner vid misstänkt eller konstaterad infektion

Omhändertagande av patient vid misstänkt eller bekräftad covid-19-infektion

Instruktioner om skyddsutrustning och basala hygienrutiner för olika vårdmoment.

Skyddsutrustning efter genomgången infektion hos personal

Förekomst av antikroppar kan innebära immunitet men hur starkt och långvarigt skyddet är för covid-19 är oklart. Skyddsutrustning används även om medarbetare testats positivt för antikroppar. Stanna hemma vid symtom på feber och/eller luftvägssymtom.

Riktlinje för covid-19 inom särskilt boende för äldre (SÄBO)

Riktlinjen beskriver viktiga åtgärder för att förebygga smittspridning, samt vårdrutiner vid inflyttning och vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19.

Riktlinje för covid-19 inom LSS-boenden och socialpsykiatriska boenden

Riktlinjen beskriver viktiga åtgärder för att förebygga smittspridning, provtagnings- och smittspårningsrutiner samt vårdrutiner vid misstänkt eller bekräftat fall av covid-19.

Riktlinje för covid-19 inom hemtjänst

Riktlinjen beskriver viktiga åtgärder för att förebygga smittspridning, provtagnings- och smittspårningsrutiner samt vårdrutiner vid misstänkt eller bekräftat fall av covid-19.

Åtgärder vid ambulanstransport

Information om smittvägar av betydelse vid ambulanstransport, hygienrutiner för ambulanspersonal samt rutiner för rengöring/sanering av ambulans.

Viktiga smittförebyggande åtgärder

Covid-19 - Source control och personlig skyddsutrustning för personal inom vård och omsorg

Personal rekommenderas att använda heltäckande visir och vätskeresistent kirurgiskt munskydd IIR kontinuerligt.

Covid-19 - Source control för patienter och medföljande inom öppenvård

Patienter och vårdnadshavare/medföljare rekommenderas använda munskydd vid besök inom öppenvård och tandvård.

Rekommendation om munskydd (source control) för patienter och vårdnadshavare/medföljare inom slutenvård

Patienter och vårdnadshavare/medföljare rekommenderas använda munskydd inom slutenvård.

Folkhälsomyndigheten motiverar sin nya rekommendation för visir eller munskydd i sin rapport

Åtgärder för att förebygga smitta mellan personal

Vårdhygieniska rekommendationer vid covid-19-vaccination

Basala hygienrutiner

Vårdhygienisk egenkontroll

Som stöd för systematiskt kvalitetsarbete finns instrument för egenkontroll.

Läs mer här: Basala hygienrutiner

Basala hygienrutiner ska alltid tillämpas när patienter och brukare undersöks, vårdas eller behandlas.

Utbildningsmaterial att använda i verksamhet

Utbildningsmaterial i basala hygienrutiner och klädregler

Vänder sig till SÄBO, LSS, hemtjänst och personliga assistenter vid covid-19

Smittspårning av covid-19 i öppenvård och slutenvård enligt Smittskydd Stockholm

Smittspårning inom öppenvård

Riktlinjer för smittspårning vid covid-19-positiv patient eller personal i öppenvården. Gäller även akutmottagning och prehospital vård.

Smittspårning inom slutenvård

Riktlinjer för smittspårning vid covid-19-positiv patient eller personal i slutenvården.

PM vid utbrott med smittspridning

Riktlinjer för sjukvården vid bildande av utbrottsgrupp i samband med covid-19.

Mer information och falldefinition

Covid-19

Smittskydd Stockholms regionala riktlinjer gällande det nya coronaviruset.

Återgång till ordinarie vårdverksamhet

Vårdhygieniska rekommendationer vid återgång till ordinarie vårdverksamhet i öppenvård

Rekommendationer för planerad öppenvård som återgår till ordinarie verksamhet. Reviderat 16 mars 2021.

Vårdhygieniska rekommendationer vid återgång till ordinarie vårdverksamhet i slutenvård

Rekommendationer för planerad verksamhet inom slutenvården som återgår till ordinarie verksamhet. Reviderat 16 mars 2021.

  • Uppdaterad: 17 mars 2021

  • Faktagranskad: 23 januari 2020

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Rebecca Lundholm Krig, Vårdhygien Stockholm