Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Indelning av AKS

Akuta koronara syndrom omfattar tillstånd som förorsakas av plötsligt försämrat blodflöde i hjärtats kranskärl och därigenom uppkommen ischemi inom försörjningsområdet i hjärtmuskeln. Den underliggande orsaken är oftast en bristning i ett aterosklerotiskt plack (plackruptur eller plackerosion) med trombpålagring, som även kan ge upphov till embolier, och ibland samtidig spasm.

De akuta koronara syndromen (AKS) omfattar akut hjärtinfarkt (STEMI och NSTEMI), instabil angina pectoris och plötslig död. Följande indelning är praktiskt användbar för val av behandling och bedömning av prognos:

ST-höjningsinfarkt (STEMI)
EKG visar nytillkommen ischemisk ST-höjning (för circumflexaområdet kan elektroderna ibland behöva flyttas till ryggen, V7-V9, för att visualisera ST höjningarna). Orsakas av trombotisk ocklusion, vanligen efter plackruptur. Leder obehandlad till relativt utbredd hjärtmuskelskada.

Icke ST-höjnings AKS
EKG visar ofta ST-sänkning och/eller T-vågsinversion (förändringarna kan fluktuera). Normalt EKG förekommer. Tillståndet orsakas av temporär eller bestående trombotisk ocklusion, trombotisk tät stenos eller tromb med perifer emboli. Slutdiagnos icke ST-höjningsinfarkt (NSTEMI) eller instabil angina pectoris (IAP) beror på nivå av biokemiska hjärtskademarkörer.

Plötslig död
Fatal arytmi som orsakar hjärtstopp, ofta med symtom som indikerar ischemisk hjärtsjukdom tillsammans med ny ST-höjning eller nytt grenblock på EKG eller bevis för tromb i kranskärl vid koronarangiografi och/eller obduktion men där döden inträffar innan blodprover hunnit kontrolleras eller innan hjärtskademarkörer hunnit stiga.

Medicinsk behandling och akuta åtgärder antas minska infarktstorleken och riskerna vid akut myokardischemi och ska ges skyndsamt. Behandlingen kan startas i hemmet, i ambulans eller på akutmottagningen.

Det väsentliga i akutskedet är att identifiera patienter med indikation för akut reperfusionsbehandling (primär PCI eller trombolys).

Differentialdiagnoser vid bröstsmärta

Hjärtinfarkt
Retrosternal bröstsmärta vanligtvis med hög intensitet, tryck eller sveda i bröstet med duration mer än 15 minuter med utstrålning till en eller båda armarna, hals och/eller käke. Någon gång endast symtom från armarna. Ibland föregånget av lättväckt bröstsmärta som ökat i intensitet senaste dagarna. Enbart symtom från andra kroppsdelar t ex rygg, buk eller armar förekommer men är sällsynt.

Angina pectoris
Symtom som vid hjärtinfarkt men med generellt sett lägre intensitet och kortare duration än vid hjärtinfarkt. Symtomen debuterar oftast vid ansträngning men kan även förekomma i vila.

Hjärtsvikt
Andnöd är dominerande symtom. Beskrivs ibland som bröstsmärta, som kan vara svår att skilja från infarktsmärta.

Hypertoni
Vid markerad blodtrycksstegring kan symtom som hjärtklappning, tryckkänsla i bröstet samt dyspne uppträda. På EKG kan ST-T förändringar förekomma.

Perikardit
I regel intensiv bröstmärta relaterad till andning och kroppsläge. Förvärras ofta i liggande.

Lungemboli
Andnöd är dominerande symtom. Bröstsmärta med plötslig eller smygande debut med tryckkänsla av måttlig intensitet. Andningskorrelerad smärta orsakad av lunginfarkt/pleurit är relativt vanligt.

Aortadissektion
Plötsligt insjuknande med kraftig thoraxsmärta, ofta med utstrålning till rygg eller buk.

Andra möjliga diagnoser

Myalgi
Vanligtvis andnings- och rörelsekorrelerade smärtor. Distinkt palpationsömhet motsvarande muskulatur inom thorax, särskilt pectoralis eller intercostalmuskulatur. Symtomen är ofta utlösta av fysisk aktivitet, långvarigt statiskt arbete eller virusinfektion.

Pleurit
Distinkt andningskorrelerad thoraxsmärta, oftast ensidig.

Pneumothorax
Plötsligt påkommen andningskorrelerad thoraxsmärta kombinerat med dyspné. Debuterar ibland efter hostattack. Nedsatta andningsljud över drabbad sida.

Reflux
I regel lindrigare retrosternal smärta än vid hjärtinfarkt men kan ha samma utbredning, dock ej utstrålning mot armar. Relation till födointag samt ökade besvär nattetid och i liggande. I status noteras ofta ömhet i epigastriet.

Rhizopati
Smärtor/domningar som strålar ut från nacke/rygg mot ena armen eller sidan. Patienten är ofta immobiliserad och smärtan är rörelse korrelerad. Kan orsakas av diskbråck/spinal stenos.

Kostokondrit (Tietzes syndrom)
Palpationsömhet över broskben och fogar, costa 2-4 på grund av inflammation. Observera att dessa symtom även kan ses hos patienter med hjärtinfarkt.

Diagnoskriterier vid kranskärlssjukdom

Beskriver diagnoskriterier vid kranskärlssjukdom.

  • Uppdaterad: 4 april 2019

  • Faktagranskad: 1 maj 2018

  • Redaktör: Johan Sjöstrand

  • Faktagranskare: Mattias Törnerud, Danderyds sjukhus