Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Blödningskomplikation

Vid blödning måste alltid risken med blödningen ställas mot risken med att sätta ut antitrombotisk behandling. Vid långvarig utsättning av antitrombotisk behandling riskerar patienter som nyligen (3-6 mån) genomgått PCI med stent att drabbas av stenttrombos, vilket i sin tur orsakar hjärtinfarkt och i värsta fall dödsfall. Vid akut svår blödning rekommenderas kontakt med koagulationsjouren på Karolinska Solna.

Om patienten behandlas med ticagrelor kan det vara svårare att erhålla hemostas. Trombocyttransfusion kan behöva ges (flera enheter) men även "nya" transfunderade trombocyter kommer att påverkas av cirkulerande läkemedel eftersom bindningen till ADP-receptorn är reversibel. Nya trombocyter påverkas dock inte av ASA, varför transfusion ändå rekommenderas. Clopidogrel (och prasugrel) binder irreversibelt och hämmar trombocyten under dess livslängd, men påverkar då inte "nya" transfunderade trombocyter.

Handläggningen styrs av blödningens typ och allvarlighetsgrad, tidsintervall sedan PCI, samt vilket kärl som åtgärdats. Den trombocythämmande behandlingen kan sättas ut tillfälligt under blödningens första dygn för att bedöma dess allvarlighetsgrad. Om kombinationen ASA + clopidogrel/ticagrelor ej kan återinsättas får monoterapi övervägas alternativt att kombinera en P2Y12-receptorhämmare med lågmolekylärt heparin, i reducerad dos under de första 2-4 veckorna efter stentning. Kontakt tas vid behov med PCI-operatör, kardiologspecialist och eventuellt koagulationsjouren, särskilt vid behov av att tillföra hemostatika, läs mer på sidan Blödningskomplikationer vid antitrombotisk behandling.

Antitrombotisk behandling och blödningskomplikationer

Om blödningskomplikationer som kan inträffa vid antitrombotisk behandling och hur dessa kan undvikas och behandlas.

Allergi och överkänslighet

Vid allergi eller överkänslighet mot antitrombotiska läkemedel får en individuell bedömning göras för varje patient, ofta i samråd med PCI operatör.

Vid äkta ASA-allergi ges istället clopidogrel som underhållsbehandling men vid endast magsymtom eller ulcusanamnes rekommenderas ASA 75 mg/dag + protonpumpshämmare.

Vid lindrig överkänslighetsreaktion av clopidogrel, såsom utslag med lätt klåda, kan man först prova hydrocortisonkräm i kombination med antihistamintablett. Vid kraftigare reaktion får man prova preparatbyte (ticagrelor eller prasugrel) med beaktande av kontraindikationer. Under den första kritiska månaden efter PCI, då risken för stenttrombos är störst, kan singelterapi med ASA eller P2Y12-receptorhämmare kombineras med enoxaparin (1,5 mg/kg x 1 sc).

  • Uppdaterad: 4 juli 2019

  • Faktagranskad: 1 maj 2019

  • Redaktör: Johan Sjöstrand

  • Faktagranskare: Mattias Törnerud, Danderyds sjukhus