Till start

Vårdgivarguiden

Med encefalopati eller andra kristecken.

Bakgrund

Definition: Mycket högt blodtryck, vanligen >240/130 mm Hg och symtom enligt nedan. Fundus hypertonicus III–IV, dvs exsudat, blödningar, papillödem vid ögonbottenundersökning. Tecken på hypertensiv kris kan uppkomma även vid lägre trycknivåer, exempelvis vid lungödem eller graviditetstoxikos.

Orsak

Orsakas oftast av primär hypertoni med akut försämring eller snabbt progredierande sekundär hypertoni, till exempel vid akut njurartärocklusion, akut glomerulonefrit eller feokromocytom. Differentialdiagnos är stroke (inklusive lillhjärnsblödning) eller intrakraniell process.

Klinisk bild och utredning

Symtom:

 • Akut vänsterkammarsvikt (ibland lungödem).
 • Encefalopati med huvudvärk, yrsel, synrubbning, illamående, kräkningar, ibland medvetandepåverkan och kramper. Fokalneurologiska symtom och/eller statusfynd är mycket ovanligt.
 • Akut njursvikt. Proteinuri. Oliguri.

Utredning:

 1. Blodtryck i båda armarna.
 2. Blodprover: Blodstatus, elektrolytstatus. Urinstatus.
 3. EKG (visar ofta tecken på vänsterkammarhypertrofi).
 4. Auskultera över njurartärerna och kontrollera perifera pulsar.
 5. DT hjärna om misstanke på stroke (inklusive frågeställning lillhjärnsblödning).
 6. Ögonbottenundersökning (fundus hypertonicus III–IV, exsudat, blödningar, papillödem).

Behandling

 1. Inläggning. Blodtryckskontroller var 15 –30 min. Ekg övervakning.
 2. Sängläge med höjd huvudände. Lugn och ro.
 3. Vid CNS-symtom, sänk blodtrycket som mest 25 % per 24 timmar. Drastisk sänkning av blodtrycket ska undvikas för att förhindra ischemiska komplikationer.
 4. Diazepam (Stesolid) 5–10 mg po eller iv.
 5. Inj furosemid 10 mg/ml, 4 ml iv vid vänsterkammarsvikt. Högre dos vid njurinsufficiens.
 6. Inj labetalol (Trandate) 5 mg/ml, 10 ml iv under 3 minuter. Kan upprepas med 5 minuters intervall eller ges som infusion (se bilaga II). Totaldos bör ej överstiga 200 mg. Beakta sedvanliga kontraindikationer mot betablockad.
 7. Vid vänsterkammarsvikt eller kontraindikation mot betablockad rekommenderas nitroglycerininfusion.
 8. Peroral behandling insättes tidigt i form av tabl felodipin (kortare halveringstid än amlodipin) 5-10 mg. Alternativ är tabl enalapril 10 mg/ramipril 5 mg. Önskas snabbare effekt kan tabl captopril 25–50 mg tuggas eller lösas i lite vatten. Försiktighet med ACE-hämmare vid akut njursvikt. Enbart peroral behandling ger långsammare och mer svårstyrd trycksänkning, varför kombination med intravenös terapi rekommenderas vid hypertensiv kris.
 9. Vid njursvikt kontakt med njurläkare. Försiktighet med ACE-hämmare vid akut njursvikt.
 • Uppdaterad: 4 juli 2019

 • Faktagranskad: 1 maj 2019

 • Redaktör: Johan Sjöstrand

 • Faktagranskare: Mattias Törnerud, Danderyds sjukhus