Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sinustakykardi

Ofta sekundärt till annan sjukdom. Ökat hjärtmuskelarbete och syrebehov kan öka risken för hjärtmuskelskada. Behandla bakomliggande orsak såsom hjärtsvikt, chock, hypovolemi, anemi, smärta, oro och feber. Lungemboli och tyreotoxikos är också möjliga och behandlingskrävande differentialdiagnoser. Hjärtfrekvensen kan minskas med betablockad.

Supraventrikulära AV-nodsberoende återkopplingstakykardier

AV-noden är del av den elektriska reentrykretsen.

AV-nodal reentrytakykardi, AVNRT

Återkoppling mellan snabb och långsam bana i AV-noden. Ger smal regelbunden takykardi 120-280/min.

Diagnostik: P-våg ses ofta i slutet av QRS-komplexet (r´ i V1). Överväg esofagus-EKG (VA-tid <70 msek, se EKG-algoritm vid takyarytmier).

EKG algoritm vid takyarytmier

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

Akut behandling:

  1. Vagal stimulering som t ex karotistryck, krystning etc.
  2. Adenosin  (informera  patienten  i  förväg  om  adenosinbiverkningar). Dokumentera EKG utskrift under adenosininjektionen.
  3. Betablockad iv (ex Seloken 5 mg iv), ffa om recidiv av takykardi efter adenosin.
  4. Elkonvertering om ovanstående ej givit effekt eller vid hemodynamisk påverkan.

Permanent behandling: Beroende på grad av symtom och patientens önskan kan man överväga expektans, läkemedelsbehandling med betablockad (eller verapamil) alternativt remiss till elektrofysiolog för ställningstagande till ablation.
Obs! viktigt att skicka med EKG av registrerad takykardi till elektrofysiolog.

Wolff-Parkinson-White, WPW

Extra elektrisk bana utanför AV-noden, ofta lokaliserad mellan vänster förmak och vänster kammare. 2/3 har normalt EKG under sinusrytm (dolt WPW-syndrom) men 1/3 har preexcitation med typisk deltavåg. Deltavågen kan förstärkas av adenosin. Ger vanligen smal regelbunden takykardi (överledning nedåt via AV-noden) men i sällsynta fall kan takykardin vara breddökad (överledning nedåt via extrabanan). Preexciterat förmaksflimmer (överledning av FF via den accessoriska banan) kan övergå i kammarflimmer.

Diagnostik: Överväg esofagus-EKG. (Kort RP, VA-tid >70 msek, se EKG-algoritm vid takyarytmier). P-våg ses ofta efter QRS-komplexet på yt-EKG.

EKG algoritm vid takyarytmier

Aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård för alla som arbetar inom Region Stockholm och Visby lasarett.

Akut Behandling: Se AVNRT.

VARNING! Undvik verapamil och digoxin vid preexcitation då risken att ett preexciterat FF kan övergå i kammarflimmer ökar. Betrakta alltid oregelbunden breddökad takykardi som preexciterat FF tills motsatsen är bevisad!

Permanent  behandling:  Vid WPW-syndrom rekommenderas ablation. Asymtomatiskt preexcitation remitteras till arytmikunnig kardiolog/elektrofysiolog, för riskvärdering av den accessoriska banan. 
Obs! viktigt att skicka med EKG av registrerad takykardi.

Ektopisk förmakstakykardi

Utgår från förmaken men använder ej AV-noden som del i takykardin. Förmaksfrekvensen ligger ofta kring 160-180/min men på grund av blockering i AV-noden ofta lägre kammarfrekvens. Vid injektion med adenosin ses övergående AV-block men takykardin bryts vanligen ej.

Akut behandling: Frekvensreglering med t.ex. iv/po betablockad alternativt elkonvertering.

Permanent behandling: Farmakologisk behandling eller elektrofysiologisk. Ablation framgångsrik i ca 80-90 %, överväg därför remiss till elektrofysiolog.

  • Uppdaterad: 4 juli 2019

  • Faktagranskad: 1 maj 2019

  • Redaktör: Johan Sjöstrand

  • Faktagranskare: Mattias Törnerud, Danderyds sjukhus