Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Pacemaker

Bradykardibehandling med syfte att upprätthålla en tillfredsställande hjärtfrekvens och att i möjligaste mån efterlikna hjärtats normala arbetssätt. Pacemakerinplantation är ett litet ingrepp som utförs i lokalbedövning och patienten kan leva ett normalt liv med sin pacemaker.

Pacemakerkodens fyra positioner

Position 1: Hjärtrum där pacemakern stimulerar.

A = Förmak
V = Kammare
D =Förmak och kammare

Position 2: Hjärtrum där pacemakern sensar (avkänner egen elektrisk aktivitet).

A = Förmak
V = Kammare
D = Förmak och kammare

Position 3: Hur pacemakern reagerar på sensad elektrisk aktivitet.

I = Inhiberar
T = Triggar
D = Både I och T

Position 4: Tilläggsposition

R = Rate response. Pacemakern (oftast en aktivitetssensor) känner av att patienten är fysiskt aktiv och ökar hjärtfrekvensen vb. Aktiveras vid behov.

Kammarpacing: VVI

Stimulering och avkänning i kammaren. Kontraktionsmönster i kammaren blir oftast inte normalt. Ingen synkronisering av förmak och kammare. Frekvensen varierar med graden av aktivitet. EKG utseende som vid LBBB. Behov av aktivitetssensor.
Indikation: Höggradigt/totalblockerat förmaksflimmer/fladder.

Förmakspacing: AAI

Stimulering och sensing i förmaket. Kontraktionsmönster blir normalt i kammaren med normala QRS komplex. Synkronisering förmak/kammare bibehålls. Frekvensen varierar med graden av aktivitet.
Indikation: Sjuk sinusknuta utan AV-block eller breda QRS-komplex.

AV synkron pacing: DDD

Stimulering och sensing i såväl förmak som kammare. Synkronisering av förmak och kammare bibehålls. EKG har utseende som vid LBBB.
Indikation: AV-block II–III med sinusrytm i förmak. Sjuk sinusknuta med AV-block I eller breda QRS-komplex. Neurokardiogen synkope med kardioinhibition.

ICD

Implanterbar cardioverter defibrillator, ICD.

Innehåller samma funktioner som en pacemaker i kombination med förmågan att avge antitaky-pace, ATP, eller chock vid detekterad kammartakykardi. De flesta ventrikeltakykardier bryts med ATP.

Indikationer för ICD terapi:

Sekundärprofylax vid överlevt hjärtstopp eller VT med hemodynamisk påverkan. Primärprofylax vid nedsatt kammarfunktion EF ≤35 %, hos patienter med ischemisk hjärtsjukdom som genes, samt NYHA-klass I–III. Efter hjärtinfarkt ska vänsterkammarfunktionen utvärderas med nytt eko tidigast efter 40 dagar, för ställningstagande till ICD.

Primärprofylax vid hjärtsjukdom av annan genes t.ex. DCM (icke-ischemisk genes), LQTS, hypertrof kardiomyopati, ARVC, Brugada efter specialistbedömning.

ICD tolkning av kammararytmi bygger på frekvenskriterier i första hand och därmed finns risk för inadekvat terapi vid t.ex. snabbt överlett FF. Möjlighet att inhibera terapier från en ICD finns genom att lägga en magnet ovanpå dosan. Både chock och ATP-terapi inhiberas under den tid magneten ligger på dosan (förutom Biotronik ICD där återgång till normal terapi sker efter 8h) men aktiveras omedelbart efter att magneten avlägsnats.

Upprepade och täta tillslag av ICD pga SVT/FF eller VT:

Applicera en magnet, alternativt stäng av terapier via programmerare, och därmed temporärt inhibera terapier (ATP+chock) för att förhindra smärtsamma vakentillslag. Telemetriövervakning. Reprogrammering alternativt förändring av antiarytmisk medicinering är ofta nödvändigt (betablockad, amiodaron i första hand). Sedera patienten vid behov. Behandla i samråd med arytmolog/elektrofysiolog. Vid refraktär VT kan ablationsbehandling övervägas subakut.

CRT

Cardiac resynchronisation therapy, CRT-P, biventrikulär pacemaker.

Pacemakern har elektroder som stimulerar både höger och vänster kammare, (CRT-P) och kan kombineras med ICD-behandling (CRT-D).

Vid NYHA II–IV trots 1) optimal medicinsk behandling, 2) EF ≤35 % och 3) LBBB (QRS >130 msek) eller andra grenblock med QRS >150 msek, finns indikation för CRT.  

Vid nyimplantation (ICD  eller pacemaker) hos patient med förväntad stor andel kammarpacing och nedsatt EF (<45%) överväg CRT-D/CRT-P primärt.

  • Uppdaterad: 4 juli 2019

  • Faktagranskad: 1 maj 2019

  • Redaktör: Johan Sjöstrand

  • Faktagranskare: Mattias Törnerud, Danderyds sjukhus