Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Utskrivningssamtal

Utskrivningssamtalet utgör en mycket viktig del i behandlingen. Anhöriga bör om möjligt deltaga. Ett skriftligt utskrivningsmeddelande och läkemedelslista bör ingå.

 1. Informera om diagnos samt etiologi, gå igenom vad olika undersökningar visat och vilken behandling patienten har erhållit.
 2. Gå igenom medicinering noga och lämna skriftligt meddelande om läkemedelsbehandling. Tänk på att justera till lämpliga läkemedelsstyrkor för minskat antal tabletter. Vid behov av fortsatt upptitrering via hjärtsviktsmottagning, skriv ut nästa/slutlig dosstyrka och ordinera rätt aktuell dos i denna styrka.
 3. Elektronisk remiss för läkemedelstitrering skrivs till aktuell hjärtsviktsmottagning med angiven måldos, ifyllda förval samt vilken läkare/mottagning som sedan ska följa upp patienten.
 4. Om patienten är nydebuterad/nydiagnostiserad kan patienten ingå i 4D med uppföljning under 1 år via SLLs sviktmottagningar. Kontaktpersoner finns på sjukhus/mottagning.
 5. Informera patienten hur han/hon kan förväntas må fysiskt och psykiskt den närmaste tiden. Om nydebuterad svikt är fullgod ork en målsättning men informera om att fysiskt full kapacitet inte alltid uppnås och att det kan ta tid efter insatt medicinering.
 6. Informera om viktiga symtom vid försämring, dvs viktuppgång, andnöd i liggande samt perifera ödem. Uppmuntra till regelbunden viktkontroll. Informera att både sjukdomen och medicinering kan ge törst som lurar patienten att dricka för mycket. Suga på isbit eller receptfria salivstimulerande tabletter hjälper.
 7. Råd om fysisk aktivitet. Den fysiska ansträngningsgraden bestäms av många faktorer, men skattning av NYHA klass ger en uppfattning om graden av nedsättning. Det är nyttigt att träna och fysisk träning förbättrar orken. Efter utskrivning gäller i första hand promenader, gärna dagligen 30-45 minuter. Lyssna på kroppen och stanna/avbryt om det känns för jobbigt. Erbjud gärna skriftligt hemträningsprogram. I många fall kan patienten erbjudas att delta i fysiskt träningsprogram anpassat för hjärtsvikt, hos sjukgymnast efter remiss. Sådan kan också erbjudas i primärvården eller via Hjärt-Lungsjukas Länsförening i Stockholm, 08-651 28 10.
 8. Sjukskrivning: Vid större myokardskada och/eller vänsterkammardysfunktion sjukskrivs 100 % fram till läkarbesöket, annars efter individuell bedömning beroende på funktionsnedsättning och typ av arbete. Deltidssjukskrivning kan underlätta återgång i arbete.
 9. Vid hjärtsvikt bör en individuell riskbedömning göras om patienten tillsvidare ska avrådas från bilkörning. Nytt ställningstagande skall göras vid återbesök. Vid högre behörighet, se Vägverkets föreskrifter.
 10. Råd om sexualliv. Det sexuella samlivet kan återupptas utan oro så snart lusten och orken kommer tillbaka. Perorala läkemedel mot erektil dysfunktion, t ex Viagra (sildenafil) bör ej användas vid svår hjärtsvikt eller hypotension, och är kontraindicerade vid intag av nitroglycerinpreparat senaste dygnet. Om patienten är revaskulariserad och färdigrehabiliterad efter ett akut koronart syndrom föreligger inga hinder för användandet av dessa läkemedel, men patienten ska vara välinformerad om interaktionen med nitroglycerin.
 11. Läkaruppföljning planeras separat oberoende av om patienten ska gå på sviktmottagning eller ej. Läkarbesök inom 6-12 veckor och efter 12 månader på hjärtmottagning. I övrigt hos husläkare eller hos kardiolog i öppenvård efter individuell bedömning.
 12. Vid överföring till annan vårdgivare ska vårdplan ges om fortsatta behandlingsmöjligheter, uppföljningsbehov samt när det är aktuellt med ev återremiss till hjärtsviktsmottagning.
 13. EKG med bestämning av QRS-bredd ska finnas, för bedömning om fall för CRT, vid otillräcklig effekt av optimal medicinsk behandling.
 14. Vid akut hjärtinfarkt och nedsatt EF (<40%) beställs ny ekokardiografi (efter minst 40 dagar) inför återbesök 6-8 veckor, för ställningstagande till primärprofylaktisk ICD.
 15. Hos patienter med nydebuterad hjärtsvikt av annan genes än akut hjärtinfarkt, ska patienten följas upp med nytt eko men vanligen inte förrän efter 3-6 månaders optimal behandling. Överväg arbetsprov helst med syreupptagsbestämning om svårbedömd patient och för bedömning om fall för avancerad hjärtsviktsbehandling.
 16. Ordna besök på sjuksköterskemottagning och/eller gruppinformation enligt klinikens rutiner.
 17. Erbjud patienten telefonkontakt närmaste veckorna vid behov.
 18. Dokumentera strukturerat i SVD Hjärtkärljournal för uppgifter till RiksSvikt och 4D. Alternativt för SPIRRIT-studien (spironolakton vid HFpEF) registerrandomisering och registrering direkt i RiksSvikt.
 • Uppdaterad: 4 juli 2019

 • Faktagranskad: 1 maj 2019

 • Redaktör: Johan Sjöstrand

 • Faktagranskare: Mattias Törnerud, Danderyds sjukhus