Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Nedanstående läkemedelslista inklusive doseringsanvisningar berör huvudsakligen de läkemedel som omnämns i behandlingsprogrammet. Textinnehållet är medvetet mer omfattande för vissa läkemedel och rymmer endast en kortfattad dosering för andra.

Kontraindikationer, biverkningar och läkemedelsinteraktioner måste beaktas för varje läkemedel, se Fass alternativt beslutsstöd på Janusinfo, exempelvis Janusmed interaktioner.

Doseringsanvisningar avser vuxna patienter. Observera att spädningar av infusioner kan skilja sig åt mellan sjukhus. Läkemedelslistan innehåller spädningsförslag som kan vara praktiska i situationer där lokalt spädningsschema saknas.

Nedsatt njurfunktion har stor betydelse för dosering av blodförtunnande läkemedel. I löpande text skriver vi eGFR och syftar då på estimerat GFR eller skattat kreatininclearance (ml/min) vilket beräknas enligt formeln: k * (140-ålder) x vikt(kg)/P-krea, där k =1,0 för kvinnor och 1,2 för män.

Läkemedelsbiverkningar som leder till skada eller sjukhusinläggning bör rapporteras till Läkemedelsverket.

A

Abciximab (Reopro)

Beredningsform Injektionsvätska 2 mg/ml. Injektionsflaska 5 ml.
Spädning: För infusionen sättes 4 ml (8 mg) till 250 ml isoton NaCl eller glukos 50 mg/ml.
Obs! All injektionsvätska ska filtreras före användning. Ca 10 % av vätskemängden förloras i filtreringen. Se FASS.
Dosering 10–60 min före PCI ges 0,25 mg/kg som iv bolus, följt av 0,125 µg/kg/min (till maxdos 10 µg/min) som bör pågå 12 tim efter PCI, såvida ingen blödning uppstår.
Anmärkning Abciximab ska ges tillsammans med ett heparinläkemedel under PCI, t ex enoxaparin 40 mg iv vid STEMI eller lågdos heparin (50E/kg) på patient som är förbehandlad med fondaparinux.

Indikationer/ kontraindikationer

Läs mer på sidan Antitrombotisk behandling (GP IIb/IIIa-hämmare).

Antitrombotisk behandling vid AKS

Presentation av de blodförtunnande läkemedel som kan vara aktuella vid ett akut koronart syndrom.

Acetylsalicylsyra (Bamyl, Trombyl)

Beredningsform Brustablett 500 mg. Tabletter 75 mg, 160 mg
Dosering Startdos 300–500 mg vid debut av akut kranskärlssjukdom.
Underhållsbehandling 75 mg x 1.

Acetylcystein

Beredningsform Brustablett 200 mg.
Indikation Motverkar möjligen kontrastinducerad njurskada vid nedsatt njurfunktion (skattat kreatininclearance eller GFR <50 ml/min alternativt P-kreatinin >115 µmol/l ).
Dosering Tabl 200 mg, 3 x 2 dagen före och samma dag som röntgenundersökningen äger rum. Obs! Parenteral vätsketerapi ska ges med åtminstone 100 ml/tim, 12 tim före och 12-24 tim efter undersökningen.

Addex-Kaliumklorid

Beredningsform Infusionskoncentrat 2 mmol/ml, tillsatslösning (injektionsflaska 20 ml).
Indikation Parenteral tillförsel övervägs alltid vid uttalad hypokalemi (<2,5 mmol/l) eller vid måttlig hypokalemi (2,5-3,0 mmol/l) som kan vara bidragande orsak till ventrikulära och supraventrikulära arytmier inklusive förmaksflimmer/-fladder.
Spädning 20 ml infusionskoncentrat (40 mmol) sättes till 1000 ml glukos 50 mg/ml. Lösningens koncentration = 0,04 mmol/ml.
Dosering Infusionen kan ges med en hastighet av 100-500 ml/tim. Beakta vätskemängderna och risken för övervätskning och hjärtsvikt.
OBS! Högre koncentrationer än ovanstående av kaliumhaltiga vätskor bör ges via central ven (CVK) pga kärlretande effekt.
Perifer venkateter bytes dagligen. Vid njurinsufficiens och samtidig kaliuminfusion kan hyperkalemi utvecklas relativt snabbt.

Addex-Magnesium (Magnesiumsulfat)

Beredningsform Infusionskoncentrat 1 mmol/ml (injektionsflaska 10 ml).
Indikation Överväges vid ventrikulär takykardi, särskilt vid hypokalemi eller digitalistoxicitet.
Spädning 40 ml infusionskoncentrat (40 mmol) sättes till 210 ml glukos 50 mg/ml eller isoton natriumklorid 9 mg/ml. Lösningens koncentration = 0,16 mmol/ml.
Dosering
Vid akut behov, ges 10 ml (10 mmol) outspädd lösning, som bolus under 10 min iv. Annars som infusion (spädd lösning), 40 mmol (250 ml) under 12 tim. 80 mmol (500 ml spädd lösning) kan ges under 24 tim.

Adenosin Item

Beredningsform Injektionsvätska 5 mg/ml (ampull 2 ml).
Indikation Paroxysmal supraventrikulär takykardi.
Kontraindikation AV-block II–III samt sjuk sinusknuta hos patient utan fungerande pacemaker. Lång QT-tid. Svår astma.
Dosering Ge snabbt och under EKG-kontroll ökande bolusdoser (med omedelbar flush med 10 ml NaCl 9 mg/ml) 5 mg (1 ml), 10 mg (2 ml), 15 mg (3 ml) iv med cirka 1 min mellanrum tills omslag.
Biverkningar Patienten bör förvarnas om tryck i bröstet, andnöd eller flushkänsla i samband med injektionen. Dessa symtom försvinner vanligen inom 10 sek.
Interaktion Teofyllin och koffein minskar adenosineffekten. Persantin (dipyramidol) förstärker den.

Adrenalin

Beredningsform Apotekstillverkat läkemedel. Injektionsvätska 0,1 mg/ml (ampull 10 ml).
Indikation Asystoli, elektromekanisk dissociation, kvarstående VF trots upprepad defibrillering.
Dosering 1 mg (10 ml) iv vid hjärtstopp. Kan upprepas var 4:e min

Aggrastat (se Tirofiban)

Amiodaron (Cordaron)

Beredningsform Tabletter 100 mg, 200 mg. Injektionsvätska 50 mg/ml (ampull 3 ml).
Indikation Svårbehandlade, recidiverande ventrikulära eller supraventrikulära arytmier inklusive förmaksflimmer och WPW-syndrom.
Kontraindikation Thyreoideasjukdom. Sinusbradykardi, SA-block, AV-block II–III. Förlängd QT-tid. Injektionsvätskan är kontraindicerad vid hypotension, chock eller svikt som ej betingas av arytmi.
Interaktion Läkemedel som kan förorsaka "Torsades de Pointes".
Provtagning vid långtidsbehandling Thyreoidea- och leverprover (var 6:e månad) samt diffusionskapacitetsmätning (spirometri) årligen.
Spädning

För injektion: 6 ml (2 ampuller) injektionsvätska 50 mg/ml spädes med 14 ml glukos 50 mg/ml till 20 ml.
För Infusion: 4 ampuller = 12 ml sätts till 88 ml glukos 50 mg/ml. Blandas endast med glukos. Lösningens koncentration = 6 mg/ml.
Anmärkning: Infusionen ges i stor ven (helst via CVK, pga kärlretande effekt)

Dosering

På vitalindikation: Amiodaron ges som iv bolus, i dosen 300 mg, under ett par sekunder.
Icke vitalindikation: Infusion 5 mg/kg kroppsvikt iv under 30 minuter, följt av kontinuerlig infusion 15 mg/kg under 24 timmar.

Dosering Peroralt: Laddningsdos 200 mg x 3 under en vecka följt av 200 mg x 2 under ytterligare en vecka, därefter underhållsdos (100-) 200 mg x 1.

Amlodipin (Norvasc)

Beredningsform Tabletter 5 mg, 10 mg.
Dosering 2,5–10 mg x 1 vid hypertoni och/eller angina pectoris.

Angiox (se Bivalirudin)

Apixaban (Eliquis)

Beredningsform Tabletter 2.5 eller 5 mg.
Indikation Prevention av stroke och artärembolism vid icke-valvulärt förmaksflimmer.
Kontraindikation Pågående kliniskt signifikant blödning, leversjukdom associerad med koagulationsrubbning. Händelse eller tillstånd som ger betydande risk för större blödning såsom pågående eller nylig gastrointestinal ulceration, malignitet med hög blödningsrisk, nylig hjärn- eller ryggradsskada, nylig intrakraniell blödning, kända esofagusvaricer. Samtidig behandling med annat antikoagulantia. Patienter med uttalad njurfunktionsnedsättning (eGFR <15 ml/min), samtidig systemisk behandling med azolantimykotika eller HIV-proteashämmare.
Försiktighet Bör iakttas hos patienter som samtidigt behandlas med NSAID eller trombocytaggregationshämmare. Dosjustering rekommenderas vid mer än måttligt nedsatt njurfunktion, hög ålder och låg kroppsvikt.
Dosering Tablett 5 mg x 2. Dosreduktion (2.5 mg x 2) för patienter med eGFR 15–30 ml/min, eller vid 2 av följande 3 kriterier: >80 år, vikt <60 kg och kreatinin >133 µmol.
Anmärkning Njurfunktionen bör följas 1-2 ggr/år och bedöms med hjälp av beräknat kreatininclearance för att exkludera patienter med uttalad njurfunktionsnedsättning (eGFR <15 ml/min) samt för dosreduktion vid eGFR 15-(30)/50 ml/min. För patienter med risk för GI-blödning, bör protonpumpshämmare (omeprazol) övervägas.

Arixtra (se Fondaparinux)

Atacand (se Candesartan)

Atropin

Beredningsform Injektionsvätska 0,5 mg/ml (ampull 2 ml).
Indikation Bradykardi, asystoli.
Kontraindikation Glaukom
Dosering 0,25 – 0,5 mg (0,5 – 1 ml) iv vid bradykardi.

B - C

Bamyl S (se Acetylsalicylsyra)

Bisoprolol (Emconcor)

Beredningsform Tabletter 2,5, 5 mg och 10 mg.
Indikation Akuta koronara syndrom, angina pectoris, kronisk hjärtsvikt, takyarytmier, hypertoni.
Kontraindikation AV-block, uttalad bradykardi eller hypotoni, svår astma, akut hjärtsvikt.
Dosering Efter hjärtinfarkt starta med 1,25–2,5 mg x 1. Successiv dosökning under vårdtiden till 2,5–10 mg x 1. Vid kronisk svår hjärtsvikt bör upptitrering ske långsamt.

Bivalirudin (Angiox)

Beredningsform Pulver och vätska till koncentrat till infusionsvätska, lösning 250 mg.
Spädning Tillsätt 5 ml sterilt vatten till en injektionsflaska 250 mg. Blanda med 45 ml NaCl. Lösningens koncentration = 5 mg/ml. Bolusdosen kan dras ur denna lösning och ges som iv injektion, resten används för infusionen. Använd helst infusionspump (sprutpump). Se även FASS.
Dosering Bolusdos 0,75 mg/kg iv följt av infusion 1,75 mg/kg/tim. Infusionshastigheten sänks vid måttlig njursvikt (eGFR 30–50 ml/min) till 1,4 mg/kg/tim och vid svår njursvikt (eGFR <30 ml/min) till 1,0 mg/kg/tim, alternativt skifte till heparin. Vid primär PCI rekommenderas full dos bivalirudin.

Indikationer/
kontraindikationer

Läs mer på sidan Antitrombotisk behandling.

Antitrombotisk behandling vid AKS

Presentation av de blodförtunnande läkemedel som kan vara aktuella vid ett akut koronart syndrom.

Brevibloc (se Esmolol)

Brilique (se Ticagrelor)

Brinavess (se Vernakalant)

Candesartan (Atacand)

Beredningsform Tabletter 4 mg, 8 mg, 16 mg, 32 mg.
Indikation Hypertoni eller hjärtsvikt då ACE-hämmare ej tolereras eller som tilläggsbehandling till ACE-I vid svår hjärtsvikt.
Dosering Starta med 4–8 mg x 1, öka därefter dosen successivt till måldosen 32 mg x 1. Monitorera S-K och njurfunktion. Extra noggrann kontroll vid samtidig behandling med ACE-I eller spironolakton/eplerenon.

Cangrelor (Kengrexal)

Beredningsform Pulver och vätska till koncentrat till infusionsvätska, lösning 50 mg. 
Spädning Tillsätt 5 ml sterilt vatten till en injektionsflaska 50 mg. Blanda med 250 ml NaC eller 5% glucos. Lösningens koncentration = 200 mikrog/ml. Bolusdosen kan dras ur denna lösning och ges som iv injektion, resten används för infusionen. Använd infusionspump (sprutpump). Se även FASS.
Dosering

Bolusdos 30 mikrog/kg iv, omedelbart följt av iv infusion 4 mikrog/kg/min under 2-4 timmar. Ingen dosjustering krävs vid nedsatt njurfunktion.

Anmärkning

Startas endast i samband med PCI. Möjlighet finns att använda kengrexal som "bridge" inför akut/subakut CABG, men då används en lägre underhållsdos, iv infusion 0,75 mikrog/kg/min. Effekten försvinner inom en timme efter avslutad infusion.

Indikationer/
kontraindikationer

Läs mer på sidan Antitrombotisk behandling.

Antitrombotisk behandling vid AKS

Presentation av de blodförtunnande läkemedel som kan vara aktuella vid ett akut koronart syndrom.

Clopidogrel (Plavix)

Beredningsform Tablett 75 mg, 300 mg
Dosering Startdos 600 mg (300 mg inför trombolys). Underhållsbehandling 75 mg x 1.
Läs mer på sidan Antitrombotisk behandling.

Antitrombotisk behandling vid AKS

Presentation av de blodförtunnande läkemedel som kan vara aktuella vid ett akut koronart syndrom.

Cordarone (se Amiodarone)

Corvert (se Ibutilid)

Cozaar (se Losartan)

Cyklokapron® (se Tranexamsyra)

D

Dabigatran (Pradaxa)

Beredningsform Kapslar 75 mg, 110 mg, 150 mg.
Indikation Prevention av stroke och artärembolism vid förmaksflimmer. Profylax mot venös tromboembolisk sjukdom hos patienter som genomgått elektiv total protesoperation i höft- eller knäled.
Kontraindikationer Patienter med svår njurfunktionsnedsättning (eGFR <30 ml/min), pågående kliniskt signifikant blödning, organskador med risk för blödning, spontan eller farmakologisk nedsättning av hemostasen, nedsatt leverfunktion, samtidig systemisk behandling med ketokonazol, ciklosporin, itrakonazol och takrolimus.
Försiktighet Bör iakttas hos patienter som samtidigt behandlas med NSAID, trombocythämmare eller andra antikoagulantia, samt hos patienter som har en ökad blödningsrisk, exempelvis blödningsrubbningar, nyligen inträffad GI-blödning, okontrollerad hypertoni, vaskulär retinopati, nyligen inträffad intrakranial eller intracerebral blödning, intracerebrala kärlmissbildningar, nyligen genomgången kirurgi inom CNS, anamnes på pulmonell blödning.
Dosering Vid prevention av stroke och artärembolism: Kapsel 150 mg x 2. Dosreduktion (kapsel 110 mg x 2) för patienter med eGFR 30-50 ml/min, ålder >80 år, gastrit/esofagit, gastroesofageal reflux, samtidig behandling med verapamil eller förhöjd blödningsrisk av andra orsaker.
Dosering  Vid trombosprofylax: se FASS.
Anmärkning Njurfunktionen bör följas 1-2 ggr/år och bedöms med hjälp av beräknat kreatininclearance för att exkludera patienter med svår njurfunktionsnedsättning (eGFR <30 ml/min) samt för dosreduktion vid måttlig (eGFR 30-50 ml/min).
För patienter med risk för GI-blödning, bör protonpumpshämmare (omeprazol) övervägas.

Dalteparin (Fragmin)

Beredningsform Injektionsvätska 10 000 E/ml (ampull 1 ml). Färdig endosspruta 0,2 ml (25 000 E/ml) = 5 000 E kan användas för profylax.
Indikation Trombosbehandling och -profylax. Lungemboli.
Kontraindikationer Överkänslighet. Pågående blödning eller svår koagulationsrubbning.
Försiktighet Trombocytopeni, warfarinbehandling med PK >2,0. Svår lever- eller njursvikt, obehandlad hypertoni, nyligen utförd lumbalpunktion.
Dosering
Vid trombosprofylax: inj 5 000 E x 1 sc.
Dosering
Vid venös trombos: 200 E/kg sc (maxdos 18 000 E) 1 gång per dygn eller 100 E/kg sc 2 gånger per dygn (maxdos 20 000 E/dygn).
Anmärkning Underhållsdoserna ska reduceras med 25 % vid ålder >75 år och vid njursvikt (eGFR <30 ml/min).

Desmopressin (Octostim)

Beredningsform Injektionsvätska 15 µg/ml.
Dosering 0,3 µg/kg sc eller iv på 10–20 minuter och har effekt i cirka 3–5 timmar. Desmopressin har en antidiuretisk effekt som, vid upprepad dosering, kan leda till symtomgivande (medvetslöshet, kramper) hyponatremi.
Vid minskad urinproduktion efter desmopressin Behandla med små doser furosemid iv. Rådgör innan med bakjour och koagulationsspecialist. Desmopressin används med försiktighet (pga bristfällig dokumentation), vid obehandlad hypertoni, instabil angina pectoris och hjärtinfarkt.
Indikation/ kontraindikation Se FASS samt sidan Blödningskomplikationer vid antitrombotisk behandling.

Antitrombotisk behandling och blödningskomplikationer

Om blödningskomplikationer som kan inträffa vid antitrombotisk behandling och hur dessa kan undvikas och behandlas.

Digoxin

Beredningsform Tabletter 0,13 mg, 0,25 mg, injektionsvätska 0,25 mg/ml.
Indikation Hjärtinsufficiens, förmaksflimmer, förmaksfladder
Kontraindikation AV-block II–III, förekomst av deltavåg på EKG. Svår njursvikt.
Dosering Snabbdigitalisering (70 kg person): Intravenöst: 0,5 mg (2 ml) iv, ytterligare 0,25 mg (1 ml) iv ges efter 2 tim, ytterligare doser (upp till totalt 1,5 mg) kan ges första dygnet. Peroralt: 0,75 mg följt av ytterligare 0,25-0,75 mg under första dygnet.
Långsam digitalisering (70 kg person): 0,25 mg (1 ml) var 8:e timme upp till 0,75 mg (3 ml).
Underhållsdos: 0,13-0,50 mg po eller 0,1-0,35 ml iv per dygn.
Dosreduktion
Vid hypokalemi, hyperkalcemi, måttligt nedsatt njurfunktion, hypothyreos, äldre. S-digoxin kan öka vid insättning av amiodaron, verapamil, spironolakton mm.
Anmärkning Vid behandling av hjärtsvikt bör S-digoxin ej överstiga 1,3-1,4 nmol/l.

Disopyramid (Durbis)

Beredningsform Kapslar 100 mg, 150 mg, depottablett 250 mg.
Indikation Paroxysmal supraventrikulär arytmi inkl förmaksflimmer. WPW-syndrom
Kontraindikation AV-block I med bifascikulärt block, AV-block II-III, sjuk sinusknuta, hjärtsvikt.
Dosering Kapslar 100-(200) mg x 3-4. Depottabletter 250-375 mg x 2.

Dobutamin

Beredningsform Infusionskoncentrat 12,5 mg/ml (flaska 20 ml), eller 5 mg/ml (50 ml), infusionssubstans 250 mg.
Indikation Kortvarig behandling av hjärtsvikt, hypotension och chock där inotropt verkande medel är lämpligt.
Kontraindikation Hypertrof obstruktiv kardiomyopati. Hypovolemi eller vätskedeficit. Ökar myokardiets syreförbrukning.
Spädning 20 ml infusionskoncentrat 12,5 mg/ml = 250 mg sättes till 230 ml glukos 50 mg/ml eller 50 ml infusionskoncentrat 5 mg/ml = 250 mg sättes till 200 ml glukos 50 mg/ml. Lösningens koncentration = 1 mg/ml.
Dosering 2,5-10 (-15) µg/kg/min.
Anmärkning ges i stor ven.

Dronedaron (Multaq)

Beredningsform Tabletter 400 mg.
Indikation Återfallsprofylax vid FF efter det att alternativa behandlingsformer övervägts.
Kontraindikation Permanent förmaksflimmer. Hjärtsvikt, AV-block II-III, komplett grenblock, sjuk sinusknuta, långt QT-syndrom, lever- eller lungtoxicitet relaterad till tidigare amiodaronbehandling, gravt nedsatt lever- eller njurfunktion.
Dosering Tablett 400 mg x 2.
Anmärkning Leverstatus kontrolleras månatligen efter insättning upp till 6 månader, därefter vid 9 och 12 månader. Vid transaminasstegring överstigande 3 x övre normalvärdet skall behandlingen avbrytas. Om flimmerrecidiv efter elkonvertering vid persisterande FF skall dronedaron utsättas.

Durbis (se Disopyramid)

E

Efient (se Prasugrel)

Emconcor (se Bisoprolol)

Enalapril (Renitec)

Beredningsform Tabletter 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg.
Indikation Kronisk hjärtsvikt, hypertoni.
Kontraindikation/ försiktighet Hypovolemi, tät hjärtklaffstenos, njurartär- eller carotisstenos. Beakta njurfunktionsnedsättning.
Dosering Starta med 2,5 mg x 2, öka därefter dosen till måldosen 10 mg x 2 eller 20 mg x 1 under 3-4 dagar (gäller inneliggande patienter). Långsammare upptitrering vid svår hjärtsvikt eller njursvikt. Monitorera S-K och njurfunktion. Extra noggrann kontroll vid samtidig behandling med ARB eller spironolakton/eplerenon.

Enoxaparin (Klexane)

Beredningsform

Injektionsvätska 100 mg/ml. Endossprutor 0,2 ml, 0,4 ml, 0,6 ml, 0,8 ml, 1,0 ml, flaska 3 ml.
Läs mer på sidan Antitrombotisk behandling vid AKS.

Antitrombotisk behandling vid AKS

Presentation av de blodförtunnande läkemedel som kan vara aktuella vid ett akut koronart syndrom.

Eplerenon (Inspra)

Beredningsform Tabletter 25 mg, 50 mg.
Indikation Postinfarktsvikt med EF <40 %.
Kontraindikationer S-kalium >5,0 mmol/l. Kreatininclearance <50 ml/min, leverinsufficiens.
Dosering 25–50 mg x1. Monitorera S-K och njurfunktion. Extra noggrann kontroll vid samtidig behandling med ACE-I eller ARB.

Eptacog alfa (NovoSeven)

Dosering Vid allvarlig blödning ges en initial dos på 90 µg/kg. Rekommenderas inte som förstahandsmedel för reversering av warfarin. Rådgör med bakjour och koagulationsspecialist. Risken för en protrombotisk effekt av NovoSeven finns inte prövad vid AKS.
Indikation/
kontraindikationer
Se FASS samt sidan Blödningskomplikationer vid antitrombotisk behandling.

Antitrombotisk behandling och blödningskomplikationer

Om blödningskomplikationer som kan inträffa vid antitrombotisk behandling och hur dessa kan undvikas och behandlas.

Eptifibatid (Integrilin)

Beredningsform Injektionsvätska 2 mg/ml (injektionsflaska 10 ml). Infusionsvätska 0,75 mg/ml (infusionsflaska 100 ml).
Spädning Injektionsvätska och infusionsvätska finns i färdig lösning. Dosering mm: Iv bolus 180 µg/kg (upprepas efter 10 min om beh ges vid PCI) följt av infusion 2 µg/kg/min som pågår fram till koronarangiografi och/eller 12 tim efter PCI. Inför CABG avslutas behandlingen senast 5 h före op. Fondaparinux ges parallellt men ska utsättas >24h före CABG eller direkt efter PCI.
Anmärkning Infusionshastigheten halveras vid måttlig njursvikt (eGFR<50 ml/min). Kontraindicerat vid svår njursvikt (eGFR<30 ml/min). Ej blandbart med furosemid.
Indikationer/
kontraindikationer
Läs mer på sidan Antitrombotisk behandling (GP IIb/IIIa-hämmare).

Antitrombotisk behandling vid AKS

Presentation av de blodförtunnande läkemedel som kan vara aktuella vid ett akut koronart syndrom.

Esmolol (Brevibloc)

Beredningsform Injektionsvätska 10 mg/ml, koncentrat till infusionsvätska 250 mg/ml.
Selektiv betablockerare med snabb och kort effekt. Pga sin korta halveringstid i plasma, ca 9 min, kan denna användas innan metoprolol ges i situationer där effekt/tolerabiltet av betablockad behöver utvärderas.
Indikationer Frekvensreglering av supraventrikulära takyarytmier. Behandling av perioperativ supraventrikulär takykardi och hypertoni.
Kontraindikationer Sinusbradykardi (<50/min), AV block II-III, kardiogen chock, hjärtinsufficiens, obstruktiv lungsjukdom.
Dosering Vid supraventrikulär takykardi: 500 µg/kg på 1 minut. Därefter kan infusion 50 µg/kg/min ges under 4-6 min; om effekten uteblir kan man ge ny bolus och öka underhållsdosen upp till max 200 µg/kg/min, se FASS.
Biverkningar Vanligast är hypotension.

F - H

Flekainid (Tambocor, Tambocor Retard)

Beredningsform Tabletter 50 mg, 100 mg. Depotkapsel 100 mg, 200 mg.
Indikation Återfallsprofylax vid förmaksflimmer och selekterade fall av andra supraventrikulära takykardier, t ex WPW-syndrom.
Kontraindikation Ischemisk hjärtsjukdom. Hjärtsvikt, vänsterkammarhypertrofi eller annan strukturell hjärtsjukdom. Klaffel av hemodynamisk betydelse. Bifascikulärt block. AV-block II–III. Sjuk sinusknuta.
Dosering Starta med 50–100 mg x 2, maxdos 200 mg x 2 (långsam upptitrering). EKG (gärna vid arbetsprov) kontrolleras 4-7 dagar efter varje dossteg. Överväg övergång till depotablett 200 mg x 1. Utsättning vid ventrikulär arytmitendens eller >50 % ökning av QRS-durationen.
Anmärkning Ska kombineras med betablockad, t ex bisoprolol 5–10 mg x 1, pga risk för 1:1 överlett förmaksfladder.

Fondaparinux (Arixtra)

Beredningsform Injektionsvätska, lösning 1,5 mg/0,3 ml och 2,5 mg/0,5 ml.
Dosering Vid akut koronart syndrom: 2,5 mg/0,5 ml sc x 1.
Andra dosen ges tidigast efter 16 timmar. Dosreduktion vid svår njursvikt (eGFR <30 ml/min).
Läs mer på sidan Antitrombotisk behandling.

Antitrombotisk behandling vid AKS

Presentation av de blodförtunnande läkemedel som kan vara aktuella vid ett akut koronart syndrom.

Fragmin (se Dalteparin)

Furosemid (Furix, Lasix)

Beredningsform Injektionsvätska 10 mg/ml (ampuller 2 ml, 4 ml, 25 ml). Tabletter 20 mg, 25 mg, 40 mg, 500 mg. Depotkapslar 30 mg och 60 mg.
Dosering parenteralt 20 – 40 – 80 mg (2-4-8 ml) iv. Som infusion ges 250-500 mg (25-50 ml) iv under 1-6 timmar. Furosemid kan ges som stamlösning outspädd med infusionspump.
Dosering Tabletter 20-80 mg x 1-3. Depotkapslar 30-120 mg dagl.

Fytomenadion (Konakion)

Beredningsform Injektionsvätska 10mg/ml.
Dosering 2–10–20 mg iv, administreras långsamt. Ges ofta parallellt med protrombinkomplexkoncentrat (Ocplex) vid akut behov att sänka PK-INR.
Indikation/ kontraindikationer Se FASS och på sidan Blödningskomplikationer vid antitrombotisk behandling

Antitrombotisk behandling och blödningskomplikationer

Om blödningskomplikationer som kan inträffa vid antitrombotisk behandling och hur dessa kan undvikas och behandlas.

Glycerylnitrat (Suscard)

Beredningsform Resoribletter 2,5 mg och 5 mg.
Dosering 2,5–5 mg buccalt vid behov. Vid instabil angina ges 2,5 mg var 15:e minut tills önskad effekt eller oönskad hemodynamisk påverkan. Maxdos 10 mg. När effektiv dos uppnåtts bibehålls denna och tabletterna. Byts var 4:e timma.

I - K

Ibutilid (Corvert)

Beredningsform Infusionsvätska, lösning 87 µg/ml. Injektionsflaska 10 ml.
Indikation Akut konvertering av förmaksflimmer och förmaksfladder. Försiktighet vid akut ischemisk hjärtsjukdom (bristande dokumentation).
Kontraindikation Lång QT, Torsades de Pointes, symtomatisk hjärtsvikt, elektrolytrubbningar, behandling med andra klass I eller III antiarytmika.
Dosering Vikt >60 kg: 0,87 mg (10 ml injektionsvätska) ges iv under 10 min. Vikt <60 kg: 0,01 mg/kg ges iv under 10 min.
Risker Polymorf ventrikulär arytmi (2-5 % i studier) EKG-övervakning minst 4 tim efter injektionen. Vid kvarstående förlängd QT-tid eller uppträdande av ventrikulära arytmier ska EKG-övervakningen förlängas.

Idarucizumab (Praxbind)

Beredningsform

 Infusionsvätska, lösning 50 mg/ml. Injektionsflaska 50 ml (2,5 g).

Indikation

Antidot för omedelbar, fullständig och ihållande reversering av den antikoagulerande effekten av dabigatran (Pradaxa). Vid dabigatranrelaterad allvarlig blödning eller vid behov av akut kirurgi.

Dosering 

5 g iv (2 x 50 ml) som inj/inf under 10 min.  Samma dos för alla patienter.

Verkningsmekanism

Humaniserat monoklonalt antikroppsfragment (Fab), som binder till dabigatran med mycket hög affinitet vilket neutraliserar den antikoagulerande effekten.

Anmärkning

Dabigatran kan återinsättas efter 24 h (vid adekvat hemostas). Annan anti-trombotisk behandling kan initieras omedelbart efter avslutad behandling med Praxbind.

Antitrombotisk behandling och blödningskomplikationer

Om blödningskomplikationer som kan inträffa vid antitrombotisk behandling och hur dessa kan undvikas och behandlas.

Imdur (se Isosorbidmononitrat)

Inspra (se Eplerenon)

Integrilin (se Eptifibatid)

Isoprenalin (Isuprel)

Beredningsform Injektionskoncentrat 0,2 mg/ml (ampull 5 ml).
Indikation Extrem bradykardi, AV-block II–III. Long-QT med recidiverande ventrikeltakykardi.
Spädning 5 ml injektionskoncentrat (1 mg) tillsättes 245 ml glukos 50 mg/ml. Lösningens koncentration = 4 µg/ml.
Dosering Startdos 0,01 µg/kg/min. Doseringsintervall 0,01–0,15 µg/kg/min. Dosjustering efter kammarfrekvensen och eventuella arytmier.
Anmärkning Ges i stor ven. Kraftig ß-stimulerande effekt: positiv inotropi och kronotropi, perifer vasodilatation (BT-fall) och bronkdilatation. Ökar myokardiets syreförbrukning. Arytmogent (ventrikulära arytmier).

Isoptin (se Verapamil)

Isosorbidmononitrat (Imdur)

Beredningsform Depottablett 30 mg, 60 mg, 120 mg.
Dosering 30–120 mg x 1 som underhållsbehandling vid angina pectoris.

Ivabradin (Procoralan)

Beredningsform Tabletter 5 mg, 7,5 mg.
Indikation Kronisk hjärtsvikt. Tillägg vid NYHA II–IV övervägs om sinusrytm och puls >70–75/min trots optimal basbehandling.
Dosering 5 mg x 2, vid behov doshöjning till 7,5 mg x 2.

Kaliumklorid (Kalium Retard)

Beredningsform Depottablett 750 mg.
Indikation Behandling av, eller profylax mot, hypokalemi.
Dosering Oftast 2-4 depottabletter dagligen. Överväg kaliumsparande diuretika vid frånvaro av njursvikt.

Klexane (se Enoxaparin)

Kolchicin

Beredningsform Kapslar 0,25 mg, 0,5 mg (Apotekstillverkade ex tempore). Säljs i förpackning om 100. Skriv recept på 0,25 mg tabletter, annars krävs licens (0,5 mg).
Indikation Perikardit vid otillräcklig effekt av NSAID eller ASA.
Kontraindikationer Överkänslighet. Graviditet. Benmärgspåverkan. Leversvikt, grav gastrointestinal störning. Grav hjärtsvikt eller njursvikt.
Biverkningar Vanligast är illamående, kräkningar, diarréer, buksmärtor och sveda i hals, mage, hud. Dessa symtom är oftast dosbegränsande vid peroral dosering.
Dosering >70 kg 1 mg x 2, <70 kg 0,5 mg x 2 under 2 dagar, sedan halvering som underhållsdos 0,5/0,25 mg x 2. Vid akut svårare perikardit kan behandling ges upp till 3 månader, vid återkommande kronisk perikardit under 6 månader. Reducerad dos vid eGFR<50 ml/min.

Konakion (se Fytomenadion)

L - M

Labetolol (Trandate)

Beredningsform Injektionsvätska 5 mg/ml
Indikation Behandling av hypertensiv kris
Kontraindikation AV-block, uttalad bradykardi eller hypotoni, svår astma, akut hjärtsvikt.
Dosering 10 ml (50 mg ) iv under 3 minuter. Kan upprepas med 5 minuters intervall eller ges som infusion, 40 ml (200 mg) i 160 ml Glukos 50 mg/ml. Ges i dosen 2 mg/min = 2 ml/min. Totaldos bör ej överstiga 200 mg.

Levosimendan (Simdax)

Beredningsform Koncentrat till infusionsvätska, 2,5 mg/ml (injektionsflaska 5 ml).
Indikation Korttidsbehandling av akut försämrad svår kronisk hjärtsvikt i situationer då konventionell behandling inte är tillräcklig och då inotropt stöd anses vara lämpligt.
Kontraindikation Svår hypotoni och takykardi. Uttalad mekanisk obstruktion som påverkar ventrikelfyllnad och/eller utflöde. Kraftigt nedsatt njurfunktion (eGFR <30 ml/min) eller kraftigt nedsatt leverfunktion. Tidigare förekomst av Torsades de Pointes.
Dosering Eventuellt ges laddningsdos 6-12 µg/kg under 10 min. Därefter kontinuerlig infusion (0,05-) 0,10 (-0,20) µg/kg/min under 24 tim. För beredning av lösning med koncentration 0,05 mg/ml tillsättes 5 ml (2,5 mg/ ml) koncentrat till 245 ml Glukos 50 mg/ml (hållbarhet 24 tim). Starta med dosen 0,10 µg/kg/min och utvärdera effekten efter 30-60 min. Följ symtom, EKG, hjärtfrekvens, blodtryck, urinproduktion. Vid blodtrycksfall prövas vätska iv och/eller kombination med iv noradrenalin.
Försiktighet Uttalad hypotension (laddningsdosen bör undvikas), koronarischemi, takykardi, snabbt förmaksflimmer, kammartakykardi, lång QT-tid, hypokalemi.

Losartan (Cozaar)

Beredningsform Tabletter 25 mg, 50 mg och 100 mg.
Dosering 50-100 mg x 1 vid hypertoni.

Metalyse (se Tenecteplase)

Metoprolol (Seloken, Seloken ZOC)

Beredningsform Tabletter 10 mg, 50 mg, 100 mg. Depottabletter 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg. Injektionsvätska 1 mg/ml (endosspruta 5 ml).
Indikation Akuta koronara syndrom, angina pectoris, kronisk hjärtsvikt, takyarytmier, hypertoni.
Kontraindikation AV-block, uttalad bradykardi eller hypotoni, svår astma, akut hjärtsvikt.
Dosering
Parenteralt: (2,5-) 5 mg iv, kan upprepas 2 gånger med 5 minuters intervall (blodtryck >100 mm Hg och hjärtfrekvens >60/min). Maxdos 15 mg. Försiktighet vid klinisk hjärtsvikt eller hemodynamiskt instabil patient.
Dosering
Peroralt: Första dygnet efter hjärtinfarkt används metoprolol 25-50 mg x 2, därefter dosökning och övergång till depottablett 50-200 mg x 1.
Vid kronisk svår hjärtsvikt bör upptitrering ske långsamt.

Morfin

Beredningsform Injektionslösning 10 mg/ml (ampull 1 ml).
Spädning 1 ml spädes med 9 ml NaCl 9 mg/ml. Lösningens koncentration= 1 mg/ml.
Dosering 2,5 – 10 mg (2,5-10 ml) iv.

Multaq (se Dronedaron)

N - P

Nitroglycerin

Beredningsform Infusionsvätska 1 mg/ml, injektionsflaska 10, 50 ml, infusionskoncentrat 5 mg/ml, injektionsflaska 5, 10 ml.
Indikation Ischemisk bröstsmärta som ej snabbt svarar på sedvanlig smärtbehandling (nitroglycerinspray, morfin, ev betablockad). Vänstersvikt. Behov av snabb blodtryckssänkning,
Kontraindikationer Hypotension (systoliskt blodtryck <90 mm Hg), hypovolemi. Hjärttamponad, konstriktiv perikardit. Intag av sildenafil (Viagra) inom 24 h. Högerkammarinfarkt och systoliskt blodtryck <100 mm Hg. Försiktighet vid tät aortastenos.
Anmärkning I låg dos (<0,5 µg/kg/min) har nitroglycerin framförallt vendilaterande effekt. I högre dosering får man även (koronar) artärdilatation. Vid iv tillförsel ses effekt efter 1-2 min. Halveringstid ca 5 min. "Steady-state" uppnås efter ca 20 min. Vid infusion >12–24 tim uppträder takyfylaxi, dvs behandlingseffekten avtar. Vid utsättning nedtrappas dosen stegvis och långsamt.
Dosering Infusion med sprutpump: Använd färdigblandad injektionsvätska 1 mg/ml. Initialdos 0,25 µg/kg/min. Dosen ökas var 5:e min i steg om 0,25 µg/kg/min till systoliskt blodtrycksfall om ca 15 mm Hg alternativt att det systoliska blodtrycket sjunker till önskad nivå. Vid akut lungödem med blodtrycksstegring eftersträvas en trycksänkning på ca 30-50 mm Hg.
Dosering Infusion med infusionspump: 10 ml infusionskoncentrat (5 mg/ml) tillsättes 240 ml isoton NaCl 9 mg/ml i glasflaska. Initialdos 0,25 µg/kg/min, se ovan.

Noradrenalin

Beredningsform Infusionskoncentrat 1 mg/ml (ampull 2 ml).
Indikation Hypotension eller chock med låg vaskulär resistens.
Kontraindikation Obehandlad hypovolemi eller vätskedeficit. Hotande lungödem.
Spädning Alternativ 1: 15 ml infusionskoncentrat (15 mg) spädes i 35 ml NaCl 9 mg/ml. Totalvolym 50 ml. Lösningens koncentration= 0,30 mg/ml.
Alternativ 2: 4 ml infusionskoncentrat (4 mg) spädes i 96 ml NaCl 9 mg/ml. Totalvolym 100 ml. Lösningens koncentration = 40 µg/ml.
Dosering Starta med lägsta dos och följ det hemodynamiska svaret. Vanlig underhållsdos 0,1-1,0 µg/kg/min.
Anmärkning Ska ges via central ven. Invasiv hemodynamisk övervakning rekommenderas. Huvudsakligen vasopressoreffekt genom den α-stimulerande effekten.
Biverkningar Ogynnsam blodtrycksstegring, oliguri, lungödem, perifer kärlspasm.

Norvasc (se Amlodipin)

NovoSeven (se Eptacog alfa)

Ocplex (se Protrombinkomplexkoncentrat)

Octostim (se Desmopressin)

Pradaxa (se Dabigatran)

Prasugrel (Efient)

Beredningsform Tablett 10 mg.
Dosering Startdos 60 mg. Underhållsbehandling 10 mg x 1.
Läs mer på sidan Antitrombotisk behandling.

Antitrombotisk behandling vid AKS

Presentation av de blodförtunnande läkemedel som kan vara aktuella vid ett akut koronart syndrom.

Procoralan (se Ivabradin)

Protaminsulfat

Dosering 50 mg iv (neutraliserar 7 500 E standardheparin).
Anmärkning Fyra timmar efter en dos heparin kan det vara bättre att avvakta med antidotbehandling då överdosering av Protaminsulfat kan ge försämrad koagulation/APT. Effekten av protaminsulfat inträder inom 5-15 minuter. Kontrollera APT-tiden före och 15 minuter efter givet protaminsulfat.
Indikation/
kontraindikationer
Se FASS och på sidan Blödningskomplikationer vid antitrombotisk behandling.

Antitrombotisk behandling och blödningskomplikationer

Om blödningskomplikationer som kan inträffa vid antitrombotisk behandling och hur dessa kan undvikas och behandlas.

Protrombinkomplexkoncentrat (Ocplex)

Dosering
Beroende på aktuellt PK-INR. Ofta avrundat till hel förpackning.
PK-INR > 3,0 25 enh/kg iv
PK-INR 2-3 15 enh/kg iv
PK-INR < 2,0 10 enh/kg iv
För indikation samt kontraindikationer, se FASS och på sidan Blödningskomplikationer vid antitrombotisk behandling

Antitrombotisk behandling och blödningskomplikationer

Om blödningskomplikationer som kan inträffa vid antitrombotisk behandling och hur dessa kan undvikas och behandlas.

R - S

Ramipril (Triatec)

Beredningsform Tabletter 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg, 10 mg.
Indikation Hjärtsvikt efter akut hjärtinfarkt. Hypertoni. Kronisk hjärtsvikt. Glomerulär nefropati. Aterosklerotisk kärlsjukdom och ytterligare ett riskkriterium.
Kontraindikation/ försiktighet Hypovolemi, tät hjärtklaffstenos, njurartär eller carotisstenos. Beakta njurfunktionsnedsättning.
Dosering Starta med 1,25 - 2,5 mg x 2, öka därefter dosen till måldosen 5 mg x 2 under 3 - 4 dagar (gäller inneliggande patient). Långsammare upptitrering vid svår hjärtsvikt eller njursvikt. Monitorera S-K och njurfunktion. Extra noggrann kontroll vid samtidig behandling med ARB eller spironolakton/eplerenon.

 Rivaroxaban (Xarelto)

Beredningsform Tablett 10 mg, 15 mg, 20 mg.
Indikation Prevention av stroke och artärembolism vid förmaksflimmer. Behandling av djup ventrombos och profylax mot venös tromboembolisk sjukdom (DVT och PE).
Kontraindikationer Kliniskt signifikant aktiv blödning, leversjukdom förknippad med koagulopati, patienter med uttalad njurfunktionsnedsättning (eGFR <15 ml/min), samtidig systemisk behandling med azolantimykotika eller HIV-proteashämmare.
Försiktighet Bör iakttas hos patienter som samtidigt behandlas med NSAID, trombocythämmare eller andra antikoagulantia, samt hos patienter som har en ökad blödningsrisk, exempelvis blödningsrubbningar, nyligen inträffad GI-blödning, okontrollerad hypertoni, vaskulär retinopati, nyligen inträffad intrakranial eller intracerebral blödning, intracerebrala kärlmissbildningar, nyligen genomgången kirurgi inom CNS, anamnes på pulmonell blödning.
Dosering Vid prevention av stroke och artärembolism: Tablett 20 mg x 1. Dosreduktion (tablett 15 mg x 1) för patienter med eGFR 15-50 ml/min.
Dosering Vid behandling av DVT och trombosprofylax: se FASS.
Anmärkning Njurfunktionen bör följas 1-2 ggr/år och bedöms med hjälp av beräknat kreatininclearance för att exkludera patienter med uttalad njurfunktionsnedsättning (eGFR <15 ml/min) samt för dosreduktion vid eGFR 15-50 ml/min. För patienter med risk för GI-blödning, bör protonpumpshämmare (omeprazol) övervägas.

Sakubitril/valsartan (Entresto)

Beredningsform Tabletter 24/26 mg, 49/51 mg, 97/103 mg (sakubitril/valsartan).
Indikation

Kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna, med reducerad ejektionsfraktion (EF). Används istället för ACE-I eller ARB.
Obs! Nytt läkemedel som är aktuellt för nationellt ordnat införande enligt införandeplan under 2016.

Kontraindikation/ försiktighet Samtidig användning av ACE-I/ARB. Tidigare angioödem relaterat till behandling med ACE-I/ARB. Leversvikt. Graviditet. Hypovolemi, tät hjärtklaffstenos, njurartär eller carotisstenos. Hyperkalemi. Beakta njurfunktionsnedsättning. Se FASS.
Dosering Startdos vanligen 49/51 mg x 2, öka därefter dosen till måldosen 97/103 mg x 2. Denna dostitrering bör ske under 2-4 veckors tid. Monitorera S-K och njurfunktion.
Verkningsmekanism Sakubitril är en neprilysin-inhibitor, som genom hämning av enzymet neprilysin minskar nedbrytningen av natriuretiska peptider. Samtidig hämning av angiotensin-II-receptorn via valsartan, blockerar RAAS-systemet.
Anmärkning Preparatet får inte påbörjas förrän tidigast 36 timmar efter utsättning av ACE-I/ARB. 

Seloken (se Metoprolol)

Simdax (se Levosimendan)

Simvastatin

Beredningsform Tabletter 10mg, 20 mg, 40 mg.
Indikation Sekundärprofylax efter akut koronart syndrom eller cerebrovaskulär händelse. Känd aterosklerotisk sjukdom eller diabetes mellitus.
Dosering (20-) 40 mg till kvällen.

Spironolakton

Beredningsform Tabletter 25 mg, 50 mg och 100 mg.
Kontraindikationer S-kalium >5,0 mmol/l. Kreatininclearance <50 ml/min.
Dosering Vid tilläggsbehandling vid svår hjärtsvikt: 12,5 - 25 mg x 1. Monitorera S-K och njurfunktion. Extra noggrann kontroll vid samtidig behandling med ACE-I eller ARB.
Dosering Vid kardiella eller hepatiska ödem: 100-400 mg dagligen.

Streptokinas (Streptase)

Beredningsform Pulver till infusionsvätska (1,5 milj IE)
Indikation Trombolytisk behandling vid ST-höjningsinfarkt (eller infarktsymtom och nytillkommet vänstergrenblock) med symtomdebut <12 timmar när PCI inte är tillgängligt och som alternativ till tenecteplase vid mindre behandlingsvinst (liten infarktutbredning) och större blödningsrisk (ålder >75 år).
Dosering 1,5 milj IE upplöses i 250 ml koksaltlösning eller isoton glukoslösning och infunderas under 60 min.
Anmärkning Tidigare beh med streptokinas/allergi, se FASS.

Suscard (se Glyerylnitrat)

T - Z

Tambocor (se Flecainid)

Tenecteplase (Metalyse)

Beredningsform Pulver och vätska till injektionslösning 50 mg (10 000 enheter).
Indikation Trombolytisk behandling vid ST-höjningsinfarkt (eller infarktsymtom och nytillkommet vänstergrenblock) med symtomdebut <12 timmar när PCI inte är tillgängligt.
Dosering

Se tabell nedan. Vätskan (vattnet) i den förfyllda sprutan tillföres injektionsflaskan med pulvret och blandas. Ges som iv bolus under ca 10 sek.

Anmärkning

I samband med bolusdosen ges fondaparinux 2,5 mg/0,5 ml iv. Därefter ges fondaparinux 2,5 mg x 1 sc, som underhållsbehandling.

Tabellen anger Bolusdos metalyse i mg och ml.
Patient vikt (kg) Metalyse (mg) Färdigberedd lösning (ml)
< 60 30 6
60-69 35 7
70-79 40 8
80-89 45 9
> 90 50 10

Ticagrelor (Brilique)

Beredningsform Tablett 90 mg.
Dosering Startdos 180 mg dag 1. Underhållsbehandling 90 mg x 2 från dag 2.
Läs mer på sidan Antitrombotisk behandling.

Antitrombotisk behandling vid AKS

Presentation av de blodförtunnande läkemedel som kan vara aktuella vid ett akut koronart syndrom.

Tirofiban (Aggrastat)

Beredningsform Injektionsvätska 0,25 mg/ml (injektionsflaska 50 ml). Infusionsvätska 50 µg/ml (infusionspåse 250 ml).
Spädning 50 ml injektionsvätska (12,5 mg) sättes till 200 ml glukos 50 mg/ml. Lösningens koncentration 50 µg/ml. Alternativt använder man färdigblandad infusionsvätska från 250 ml infusionspåse.
Dosering mm Initialt ges en iv bolusdos av 25 µg/kg administrerat under 3 minuter, följt av infusion 0,15 µg/kg/min fram till koronarangiografi och ca 12 tim efter PCI. Inför CABG avslutas behandlingen senast 5 h före op. Fondaparinux ges parallellt men ska utsättas >24h före CABG eller direkt efter PCI.
Anmärkning Infusionshastigheten halveras vid svår njursvikt (eGFR <30 ml/min).
Indikationer/
kontraindikationer
Läs mer på sidan Antitrombotisk behandling (GP IIb/IIIa-hämmare).

Antitrombotisk behandling vid AKS

Presentation av de blodförtunnande läkemedel som kan vara aktuella vid ett akut koronart syndrom.

Trandate (se labetolol)

Tranexamsyra (Cyklokapron®)

Beredningsform Injektionsvätska 100 mg/ml.
Dosering 10–15 mg/kg x 3 iv. Reduceras vid nedsatt njurfunktion, se tabell.
Serumkreatinin (mikromol/l)Dos tranexamsyra intravenöst
120 – 249 10 mg/kg kroppsvikt x 2/dygn
250 – 500 10 mg/kg kroppsvikt/dygn
>500 5 mg/kg kroppsvikt/dygn

För indikation samt kontraindikationer, se FASS och på sidan Blödningskomplikationer vid antitrombotisk behandling.

Antitrombotisk behandling och blödningskomplikationer

Om blödningskomplikationer som kan inträffa vid antitrombotisk behandling och hur dessa kan undvikas och behandlas.

Tribonat (trometamol, karbonat, fosfat)

Beredningsform Infusionsvätska (0,5 mol/l) 100 ml, 250 ml, 500 ml.
Tumregel för acidoskorrigering 100 ml Tribonat ökar BE 3 mmol/l (för 70 kg person).

Verapamil (Isoptin, Isoptin Retard)

Beredningsform Tabletter 40 mg, 80 mg och 120 mg. Depottabletter 120 mg, 240 mg. Injektionsvätska 2,5 mg/ml (ampuller 2 ml).
Indikation Supraventrikulär takykardi, förmaksflimmer, förmaksfladder. Profylax efter hjärtinfarkt vid intolerans mot betablockad. Angina pectoris. Hypertoni.
Kontraindikation Sjuk sinusknuta, obehandlat AV block II-III, digitalistoxicitet, förekomst av deltavåg på EKG.
Försiktighet AV block I med bifascikulärt block, bradykardi, hypotension, hjärtsvikt, samtidig betablockad, kraftigt nedsatt leverfunktion.
Dosering
Parenteralt: 5-10 mg långsamt iv, högst 1 mg/min.
Dosering
Peroralt: Tabletter, 40-120 mg x 3-4. Depottabletter 120-480 mg per dygn, uppdelat på 1-2 dostillfällen.
Anmärkning Om verapamil har utlöst hjärtsvikt så kan denna hävas med levosimendaninfusion.

Vernakalant (Brinavess)

Beredningsform Koncentrat till infusionsvätska, 20 mg/ml (injektionsflaska 10ml/25 ml).
Indikation Snabb konvertering av förmaksflimmer (hos vuxna) med debut inom 7 dagar.
Kontraindikation Svår aortastenos, systoliskt blodtryck <100 mmHg, hjärtsvikt NYHA III–IV, förlängd QT tid (okorrigerad >440 msek), uttalad bradykardi, AV block II–III, akut koronart syndrom inom 1 månad.
Dosering 3 mg/kg givet som infusion under 10 minuter (maximal dos 340 mg motsvarande 113 kg). Vid utebliven konvertering inom 15 min kan en andra 10 minuters infusion på 2 mg/kg övervägas.
Spädning 25 ml vernakalant 20 mg/ml tillsätts 100 ml isoton NaCl eller glukos 5 %, ger koncentration 4 mg/ml.
Övervakning Kontinuerlig EKG övervakning krävs under administrering och 4 tim efter avslutad infusion och till dess EKG parametrar stabiliserats. Täta kontroller av blodtryck krävs under infusion och minst 15 min efter infusionen har avslutats.

Warfarin (Waran)

Beredningsform Tablett 2,5 mg.
Dosering

Dag 1 ges 10 mg, dag 2-3 ges 7,5 mg, därefter dosering med ledning av PK-värdet.

Läs mer på sidan Antitrombotisk behandling, särskilt vid samtidig trombocythämmande behandling (kombinationsbehandling efter PCI).

Antitrombotisk behandling vid AKS

Presentation av de blodförtunnande läkemedel som kan vara aktuella vid ett akut koronart syndrom.

Xarelto (se Rivaroxaban)

  • Uppdaterad: 15 mars 2016

  • Faktagranskad: 1 maj 2018

  • Redaktör: Johan Sjöstrand

  • Faktagranskare: Mattias Törnerud, Danderyds sjukhus