Till start

Vårdgivarguiden

Bakgrund

Vid myokardit ses en inflammatorisk infiltration av leukocyter i myokardiet med degeneration och ev nekros av myocyter. Antingen som en direkt inflammation pga pågående infektion (lymfocytär myokardit) eller sekundär autoimmun reaktion till följd av tidigare inflammation. 

Orsaker

Virusinfektion är vanligaste orsaken till lymfocytär myokardit  (Entero, Adeno, Echo, Coxsackie, Herpes, Parvo, Influensa, HIV). 
Bakteriella infektioner (Haemophilus influzae, Mycoplasma pneumniae, Borelia).
Autoimmuna reaktioner (eosinofil myokardit, jättecellsmyokardit). Sekundär till läkemedel (eosinofil myokardit) eller cytostatika.
Peripartum
Rejektion
efter hjärttransplantation.

Klinisk bild och utredning

Symtom

Insjuknandet kan föregås (dagar/veckor) av typisk viros (gastroenterit/luftvägsinfektion) 

 1. Eventuellt feber och allmän sjukdomskänsla.
 2. Bröstsmärtor är vanligt vid samtidig perikardit eller pleurit, i praktiken kan det vara svårt att särskilja perikardit från myokardit, i de flesta fall finns det en inflammation i både peri- och myokard (perimyokardit). Perikardit ger tidigt ofta typisk retrosternal andningskorrelerad bröstsmärta. Myokardit ger mer ospecifik smärta eller tryck i bröstet samt trötthet.
 3. Hjärtklappning.
 4. Hjärtsvikt. I enstaka fall är sviktutvecklingen mycket snabb, och patienten kan utveckla kardiogen chock inom ett eller ett par dygn efter symtomdebut. Myokardit bör alltid övervägas som differentialdiagnos vid nydebuterad dilatationskardiomyopati med oklar etiologi.

Utredning

Blodprover
Stegring av Troponin, NTproBNP är vanligt. Ibland låg korrelation mellan graden av troponinstegring och hjärtpåverkan. Majoriteten har normalt eller lätt förhöjt CRP, SR, LPK.

EKG
Ospecifika STT-förändringar, AV-block, arytmier.

Ekokardiografi
Kan visa systolisk och/eller diastolisk dysfunktion, generell eller regional hypokinesi, ibland perikardvätska. 

Odlingar och serologi
Virusserologi är sällan indicerad. Vid misstanke om autoimmun (eller bakteriell) etiologi, riktad serologisk provtagning (SLE, RA, sarkoidos, thyrotoxicos, Wegener granulomatosis, Churg-Strauss)

Koronarangiografi
Endast indicerat vid oklar diagnos. Myokardit är en differentialdiagnos vid troponinstegring där koronarangiografi visar normala kranskärl

MR hjärta
Visar mer specifik bild, bör alltid utföras vid oklar diagnos, eller aggressivt förlopp.

Hjärtbiopsi/hjärtkateterisering
Indicerat vid snabb progress av hjärtsvikt och/eller arytmier, eller då patienten ej svarar på behandling. Även vid klinisk misstanke om eosinofil myokardit, jättecellsmyokardit eller sarkoidos.

Behandling

Vårdnivå

I regel inläggning för fastställande av diagnos, orsak, allvarlighetsgrad samt smärtbehandling. Hjärtsvikt och arytmi är de primära indikationerna för inläggning.

Monitorera förloppet med telemetri, ekokardiografi och lab (CRP, Troponin, NT-proBNP).

Läkemedel

 1. Symtomatisk behandling; vid smärtor (samtidig pericardit/pleurit) ASA eller paracetamol i fulldos. Hjärtsvikt, arytmier behandlas enligt gängse rutiner.
 2. Steroider, antivirala medel har ingen bevisad effekt på ospecifik myokardit. Eventuellt immunglobulin, i samråd med infektionskonsult.
 3. Specifik behandling är indicerad vid jättecellsmyokardit och eosinofil myokardit.
  Vid misstanke om autoimmun etiologi ges riktad behandling, ökad immunsuppresion.
 4. Vänsterkammarassist (LVAD)/ECMO vid snabb progress. 

Uppföljning

Kraftig kroppsansträngning eller idrott ej tillåten under det akuta förloppet eller tills myokarditen läkt ut, oftast först efter 6 månader. Återbesök på hjärtmottagningen, kontroll med EKG, blodprov (CRP, Troponin, NT proBNP) och ekokardiografi. Innan pat friskförklaras ska ekokardiografi och arbetsprov utföras. 

 

 

 • Uppdaterad: 4 juli 2019

 • Faktagranskad: 1 maj 2019

 • Redaktör: Johan Sjöstrand

 • Faktagranskare: Mattias Törnerud, Danderyds sjukhus