Till start

Vårdgivarguiden

Bakgrund

Definition

Inflammation i hjärtsäcken med eller utan perikardvätska. 
Diagnosen ställs genom minst 2 av 4 kriterier: 

 1. Typisk perikarditsmärta
 2. Gnidningsljud
 3. EKG med generella ST-höjningar
 4. Nytillkommen eller ökad perikardvätska

Orsaker

Virusinfektion är vanligaste orsaken hos yngre personer (<50 år).
Bakteriella infektioner är mindre vanliga (borrelia, streptokocker, tbc).
Inflammatoriska systemsjukdomar (SLE, RA)
Malignitet (vanligaste orsaken vid stora mängder perikardvätska)
Postthorakotomisyndrom
Post hjärtinfarkt

Etiologi behöver inte eftersökas i de flesta fall. Akut perikardit är torr, fibrinös eller exsudativ. I det senare fallet kan inflammationen kompliceras av hjärttamponad. 

Klinisk bild och utredning

Anamnes och status

Insjuknandet föregås ofta av feber och allmän sjukdomskänsla (viros).

 1. Retrosternal bröstsmärta, ofta andningskorrelerad, ibland accentuerad i liggande.
 2. Hjärtstatus: Gnidningsljud, ofta övergående. 
 3. EKG, se nedan.
 4. Tamponadtecken: Jugularisstas (ovanligt), takykardi, ortopné, takypne, lågt blodtryck, pulsus paradoxus (systoliskt blodtryck minskar >10 mmHg vid inspiration), allmänpåverkan.

Utredning

Blodprover
Förhöjda inflammatoriska parametrar (SR, CRP, LPK). Vid perikardit är troponin oftast normalt men det förekommer perikardit med lindrig troponinstegring, vilket då benämns myoperikardit. Här får ej föreligga nytillkommen hypokinesi vid ekokardiografi (till skillnad från perimyokardit som har högre troponin och regional/generell hypokinesi på ekokardiografi).

EKG
Dynamiska förändringar; initialt (timmar-dagar) ses generella konkava ST-höjningar → normalisering av ST-sträckan → ibland T-vågsinversion → normalisering av EKG. Vid riklig perikardvätska kan ses små utslag (low voltage) alternativt varierande QRS-amplitud (elektrisk alternans) på grund av "swinging heart" - hjärtat svänger i det vätskefyllda perikardrummet.

Ekokardiografi
Oftast helt normal vänsterkammarfunktion. Perikardvätska med försvårad fyllnad av höger kammare i diastole alternativt tamponadbild, förekommer i vissa fall. 

Odlingar och serologi
Virusserologi är sällan indicerad. Övriga odlingar och serologi i svårare fall, efter anamnes och riktad misstanke.
Utvidgad provtagning vid misstänkt autoimmun/inflammatorisk sjukdom.

Cytologi
Undersökning av perikardvätska vid misstanke om malignitet.

Lungröntgen
Vid misstanke om samtidig sjukdom/malignitet i lunga/pleura.

MR hjärta/CT hjärta/koronarangiografi
Differentialdiagnostik vid oklar diagnos, men sällan indicerat.

Behandling

Vårdnivå

Många patienter kan handläggas polikliniskt.

Inläggningsindikation: Hemodynamisk påverkan, perikardexsudat (>10 mm), immunosuppression, trauma, antikoagulantiabehandling, inslag av myokardit, svår smärta/oro.
Vid inläggning rekommenderas telemetri (åtminstone 1:a dygnet). Opåverkad, smärtfri patient med normal EF fordrar ej förlängd sjukhusvård.

Hotande tamponad: Akut perikardiocentes. Intravenös vätska kan ges i tryckhöjande syfte. Undvik diuretika.

Läkemedel

 1. NSAID eller ASA i fulldos, t ex Ibuprofen 400-600 mg x 3 eller ASA 750-1000 mg x 3. 
  Behandlingstid 1-2 v, överväg nedtrappning med 250-500 mg/vecka.
 2. Överväg magskydd (PPI).
 3. Kolkicin överväges redan vid 1:a insjuknandet, men särskilt vid autoimmun, exsudativ eller recidiverande perikardit. Ges då som tillägg till NSAID/ASA.
  Dos: T Kolkicin 0,5 mg 1x2. Dosreduktion till 0,25 mg 1x2 vid vikt ≤70 kg, nedsatt njurfunktion (eGFR <60 ml/min), hög ålder.  Behandlingstid 3 mån, vid recidiverande perikardit 6 mån. Behöver inte trappas ut. Kontraindicerat vid uttalad njur-, leversvikt, graviditet. Interaktion att beakta är samtidig statinbehandling, båda läkemedlen är potentiellt myotoxiska.
 4. Paracetamol Vid behov som tillägg till NSAID/ASA. Morfin är sällan nödvändigt och har ofta dålig effekt.
 5. Steroider. Andrahandsalternativ efter Kolkicin. Kan öka risken för recidiverande perikardit och ska helst undvikas. Används ff a vid underliggande autoimmun/inflammatorisk sjukdom eller vid postthorakotomisyndrom.
  Dos: T Prednisolon 30-40 mg x 1.

Uppföljning

Avstå fysisk ktivitet under sjukdomsperioden. Elitidrottare rekommenderas avstå minst 3 månader. Poliklinisk kontroll på hjärtmottagning eller husläkare efter 1-2 mån. EKG + blodprover. Ekokardiografi om tidigare påvisad perikardvätska. Arbetsprov utan värde.

 

 • Uppdaterad: 4 juli 2019

 • Faktagranskad: 1 maj 2019

 • Redaktör: Johan Sjöstrand

 • Faktagranskare: Mattias Törnerud, Danderyds sjukhus