Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Bakgrund

Mitralisinsufficiens, MI, är det vanligaste klaffläckaget i västvärlden som kräver kirurgisk intervention och den förekommer hos ca 10 % av befolkningen över 75 år. MI klassificeras vanligen som degenerativ (primär) eller funktionell (sekundär). Funktionell MI ses vanligen hos patienter med ischemisk hjärtsjukdom, hjärtsvikt med dilaterad vänster kammare. Dilatationen leder till papillarmuskelförflyttning, traktion av klaffbladen och progressivt tilltagande dilatation av mitralisannulus. Detta ger upphov till en negativ spiral med kontinuerlig försämring av hjärtsvikten och insufficiensen. Degenerativ MI karakteriseras av strukturella förändringar av klaffbladen och/eller den subvalvulära klaffapparaten.
Patienter med betydande MI, där man bedömt att risken är för hög med öppen kirurgi, kan (sedan 2009) behandlas med en perkutan metod, MitraClip.

Indikation och kontraindikation

 • Uttalad funktionell eller degenerativ MI, som har bedömts ha för hög risk för öppen kirurgi.
 • Mitralisklaffarea > 4 cm2.
 • Absoluta kontraindikationer för ingreppet är mitralisstenos samt endokardit.

Utredning

 • TEE inkluderande 3D bilder av mitralisklaffen.
 • Patienten dras på den perkutana klaffronden, tisdagar kl 15 på Karolinska (gemensam telemedicinsk konferens). Fallen skall anmälas i förväg via TakeCare (kalender N25, perkutan klaffrond) alternativt genom att ringa avd N15 sekreterare, Karolinska Solna.

Ingreppet

MitraClip systemet är perkutant och kateterbaserat, bestående av en styrbar guidekateter, ett levereringssystem och ett clips. Ingreppet utförs i narkos på angiolab eller i en hybridsal. Ett ingrepp tar ca 1,5-3 timmar och patienterna vårdas vanligen 2 dagar på sjukhus efter ingreppet.
Operatören vägleds dels med hjälp av genomlysning, men framför allt genom två- och tredimensionell TEE. En 24 F (ca 8mm i diameter) guidekateter placeras i vänster förmak (via vena femoralis, höger förmak och förmaksseptum) genom vilken clips och levereringssystem införes. Noggrann kontroll sker av insufficiensgrad samt att man ej orsakar stenosering. Man har möjlighet att re-positionera clipset eller applicera ytterligare ett clips.

Blodförtunnande behandling

 • Laddningsdos ASA (500 mg) och clopidogrel (375 mg) ges dagen före ingrepp. Postoperativt ges ASA 75mg x 1 och clopidogrel 75 mg x 1 under 1 månad, därefter endast ASA 75 mg x 1 tillsvidare.
 • Om patienten behandlas med warfarin eller NOAK, halveras den ordinarie dosen 3 dagar innan ingreppet för att sedan återinsättas i ordinarie dos på kvällen efter ingreppet. Inget tillägg av ASA eller clopidogrel ges.

Uppföljning

EKO + mottagningsbesök efter 1-3 respektive 12 månader.

Kontaktpersoner

Magnus Settergren | Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Per Jacobsen | Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Reidar Winter | Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Susanne Hylander | Koordinator

 • Uppdaterad: 4 juli 2019

 • Faktagranskad: 1 maj 2019

 • Redaktör: Johan Sjöstrand

 • Faktagranskare: Mattias Törnerud, Danderyds sjukhus