Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sökträffar

Akut facialispares hos barn och unga

Alla barn med symtom som vid perifer facialispares ska akut, inom 48 timmar, utredas på en barnmedicinsk akutmottagning med möjlighet att utföra lumbalpunktion....

Akuta tarminfektioner hos vuxna

Handläggning av akuta tarminfektioner hos vuxna i primär- och slutenvård. Syftet är att skapa gemensamma riktlinjer för bästa möjliga behandling utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

Amputation av nedre extremitet

Vid varje amputation tas ställning till vilken amputationsnivå som ger bäst förutsättning för läkning och vilken amputationsnivå som ger bäst funktion utifrån den enskilda patientens förutsättningar.

Astma hos barn och vuxna

Det regionala vårdprogrammet syftar till att utgöra en enhetlig grund för modern behandling och ett kunskapsunderlag för att utveckla och följa upp astma- och allergivårdens innehåll och kvalitet.

Blödningssjukdomar

Vårdprogrammet Blödningssjukdomar är baserat på det nationella vårdprogrammet för vård och behandling av blödarsjuka. Det har sedan anpassats för Region Stockholm. Programmet ger riktlinjer för...

Bröstkomplikationer i samband med amning

Vårdprogrammet ökar kunskapsutveckling kring amning och belyser amningens fördelar ur olika perspektiv.

Cerebral pares hos barn och ungdom

Vårdprogrammet innehåller uppdaterad kunskap om funktionsnedsättningen samt en checklista med konkreta råd och åtgärder.

Diskbråck i ländryggen

Vårdprogrammet sammanfattar bästa möjliga vård för patienter med diskbråck och innehåller slutsatser samt rekommendationer till vårdinsatser inom hela vårdkedjan. Riktlinjerna grundas på aktuell...

Handläggning av patienter med misstänkt osteoporosfraktur och behandling av osteoporos

Vårdprogrammet beskriver den medicinska vården och syftar till att ge ledning i omhändertagande och ansvar oavsett var patienten befinner sig i vårdkedjan. Det syftar även till att klargöra ansvar för...

Kognitiv sjukdom (f.d. Demens)

Detta vårdprogram belyser kognitiva sjukdomar med rekommendationer kring utredning och behandling. Även ansvarsfördelningen mellan primär- och specialistvård och kommunal vård och omsorg beskrivs.

Kvinnlig urininkontinens

Vårdprogrammet riktar sig i första hand till hälso- och sjukvårdspersonal som kommer i kontakt med kvinnor med dessa besvär. Berörd personal ska ha kunskap om och kunna initiera utredning och...

Ledplastik vid höftartros

Detta vårdprogram vänder sig till de som direkt eller indirekt deltar i vården av patienter med höftartros. Det kan också ses som en grund för beställare i deras arbete med upphandlingar av...

Ohälsosamma levnadsvanor

Huvudinriktningen i detta vårdprogram är att belysa vilken åtgärd som rekommenderas vid tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysiska aktivitet och ohälsosamma matvanor. I flera...

Prehospitala riktlinjer för stroke

Prehospital förvarning av strokepatienter till sjukhusläkare och triagering av patienter med symptom på stor stroke.

Psykisk sjukdom i samband med graviditet och spädbarnsperiod

Vårdprogrammet ska ge kvinnor som lider av olika typer av psykisk sjukdom ett mer sammanhållet stöd inför och i samband med barnafödande, som innefattar ändamålsenlig medicinsk och psykologisk...

Reumatiska inflammatoriska sjukdomar

Det regionala vårdprogrammet är ett angeläget dokument för att tydliggöra vårdprocesser och remitteringsvägar inom länet och därmed erbjuda alla invånare med reumatisk sjukdom en jämlik och god...

Ryggmärgsskada hos vuxna och barn

Vårdprogrammet omfattar rehabilitering i olika faser efter ryggmärgsskadan, primär och sekundär rehabilitering i såväl sluten- som öppenvård samt regelbunden uppföljning.

Sepsis - Tidig identifiering och behandling

Detta vårdprogram är avgränsat till tidig handläggning av sepsis i öppenvård, på akutmottagning och vårdavdelning.

Smärtdominerade funktionella mag-tarmsjukdomar hos barn och ungdomar

Det regionala vårdprogrammet Smärtdominerade funktionella mag-tarmsjukdomar hos barn och ungdomar omfattar åldrarna 4-18 år. Det vänder sig till samtliga berörda vårdprofessioner: barnläkare,...

Trycksår - förebyggande åtgärder och behandling

Detta vårdprogram är en uppdaterad upplaga, tidigare upplaga gavs ut 2010. I denna upplaga har alla delar uppdaterats och stärkts utifrån ny forskning och nytillkomna kategorier av trycksår.

Våld i nära relationer

Vårdprogrammets syfte är att ge stöd och vägledning till all hälso- och sjukvårdspersonal som möter personer från 18 år som utsatts för våld i en nära relation och då barn kan ha bevittnat våld....

Övervikt och fetma

Regionalt vårdprogram Övervikt och fetma baseras på nationell och internationell vetenskap samt beprövad erfarenhet och erbjuder konkreta och, så långt som möjligt, evidensbaserade råd till alla som...