Brödsmule-navigation

Sökträffar

 • Alla barn med symtom som vid perifer facialispares ska akut, inom 48 timmar, utredas på en barnmedicinsk akutmottagning med möjlighet att utföra lumbalpunktion....

 • Handläggning av akuta tarminfektioner hos vuxna i primär- och slutenvård. Syftet är att skapa gemensamma riktlinjer för bästa möjliga behandling utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

 • Allergi och astma hos barn och ungdomar är ett vårdprogram för att förebygga, utreda och behandla barn och ungdomar med allergi och astma. Det ska underlätta samarbetet mellan olika vårdenheter, så...

 • Vid varje amputation tas ställning till vilken amputationsnivå som ger bäst förutsättning för läkning och vilken amputationsnivå som ger bäst funktion utifrån den enskilda patientens förutsättningar.

 • Astma hos vuxna är ett regionalt vårdprogram för patienter med astma i vuxen ålder. Det riktar sig främst till läkare och sjuksköterskor i primär- och specialistvård, men även till en bred allmänhet....

 • Vårdprogrammet Blödningssjukdomar är baserat på det nationella vårdprogrammet för vård och behandling av blödarsjuka. Det har sedan anpassats för Region Stockholm. Programmet ger riktlinjer för...

 • Vårdprogrammet ökar kunskapsutveckling kring amning och belyser amningens fördelar ur olika perspektiv.

  Vårdprogrammet ökar kunskapsutveckling kring amning och belyser amningens fördelar ur olika perspektiv.
 • Vårdprogrammet sammanfattar bästa möjliga vård för patienter med diskbråck och innehåller slutsatser samt rekommendationer till vårdinsatser inom hela vårdkedjan. Riktlinjerna grundas på aktuell...

 • Detta vårdprogram belyser kognitiva sjukdomar med rekommendationer kring utredning och behandling. Även ansvarsfördelningen mellan primär- och specialistvård och kommunal vård och omsorg beskrivs.

 • Vårdprogrammet avser att ge stöd och vägledning kring vården av vuxna patienter i behov av trakeostoma och trakealkanyl med andningsstöd via en ventilator, Kroniskt Invasivt Andningsstöd, (KIAS)...

 • Vårdprogrammet riktar sig i första hand till hälso- och sjukvårdspersonal som kommer i kontakt med kvinnor med dessa besvär. Berörd personal ska ha kunskap om och kunna initiera utredning och...

 • Detta vårdprogram vänder sig till de som direkt eller indirekt deltar i vården av patienter med höftartros. Det kan också ses som en grund för beställare i deras arbete med upphandlingar av...

 • Huvudinriktningen i detta vårdprogram är att belysa vilken åtgärd som rekommenderas vid tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysiska aktivitet och ohälsosamma matvanor. I flera...

 • Det regionala vårdprogrammet är ett angeläget dokument för att tydliggöra vårdprocesser och remitteringsvägar inom länet och därmed erbjuda alla invånare med reumatisk sjukdom en jämlik och god...

  Det regionala vårdprogrammet är ett angeläget dokument för att tydliggöra vårdprocesser och remitteringsvägar inom länet och därmed erbjuda alla invånare med reumatisk sjukdom en jämlik och god...
 • Vårdprogrammets syfte är att ge stöd och vägledning till all hälso- och sjukvårdspersonal som möter personer från 18 år som utsatts för våld i en nära relation och då barn kan ha bevittnat våld....

 • Regionalt vårdprogram Övervikt och fetma baseras på nationell och internationell vetenskap samt beprövad erfarenhet och erbjuder konkreta och, så långt som möjligt, evidensbaserade råd till alla som...