Brödsmule-navigation

Det regionala vårdprogrammet NEWS (National Early Warning Score) riktar sig till alla som arbetar inom akutsjukvården i Region Stockholm. Vårdprogrammets syfte är att öka patientsäkerheten genom tidig identifiering av försämring hos inneliggande patienter. Genom att införa ett gemensamt arbetssätt för att övervaka och bedöma vitalparametrar samt en gemensam bedömningsskala förenklas även kommunikation och samarbete mellan sjukhusen.

NEWS 1

NEWS 1, 2017 är arkiverad.
För att beställa denna version kontakta: urszula.arpholm-felix@sll.se

NEWS 2

NEWS 2 gäller för de sjukhus som genomgått utbildning i NEWS 2, övriga hänvisas till NEWS 1.

De viktigaste nyheterna i NEWS 2 är:

  • En alternativ skala för syremättnad – syremättnad 2 – som endast ska användas efter ordination från ansvarig läkare för patienter med habituell låg syremättnad, som exempelvis vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).
  • I parametern »medvetandegrad« har bokstaven C lagts till, och bedömningen kallas nu ACVPU där C står för "confusion", det vill säga nytillkommen eller förvärrad förvirring.
  • Betoning på att systemet kan användas för att identifiera misstänkt sepsis. Ett NEWS-värde på 5 eller högre ska, i kombination med misstänkt eller bekräftad infektion, leda till frågan "Är detta sepsis?" och initiera snabba åtgärder.
  • En obstetrisk bedömningsskala (obstetrisk NEWS) som kan användas under hela graviditeten och till sex veckor efter förlossningen.