Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Det regionala vårdprogrammet för reumatiska sjukdomar framhåller vikten av att patienten så snabbt som möjligt kommer till rätt vårdform och ges möjlighet att vara delaktig i sin egen sjukdoms bedömning, behandling och utvärdering. Tidig diagnostik och behandling är viktigt
för att minska risken för funktionsnedsättningar och komplikationer.
Innehållet omfattar antireumatiska behandlingar och inte minst läkemedel. Dessa kan vara kostsamma men samtidigt hälsoekonomiskt försvarbara då de ofta är mycket effektiva och återger patienten funktion, livskvalitet och arbetsförmåga.

Betydelsen av sunda levnadsvanor framhålls för att förebygga och begränsa sjukdomens negativa effekter. Vidare betonas behov av säkerställd fortsatt kunskapsutveckling inom reumatologin genom patientnära forskning och utbildning.

Vårdprogrammets innehåll baseras på omfattande klinisk erfarenhet och så långt som möjligt på vetenskaplig evidens. Det kommer att ge vårdgivare i Stockholmsregionen ett bra stöd genom underlag och konkreta rekommendationer för tidig upptäckt, utredning och vård av vuxna patienter med säkerställd – eller misstänkt – reumatisk inflammatorisk sjukdom.

Detta regionala vårdprogram, som är en uppdatering av tidigare utgåva från 2017, är ett angeläget dokument för att tydliggöra vårdprocesser och remitteringsvägar inom länet ochdärmed erbjuda alla invånare med reumatisk sjukdom en jämlik och god vård.

Regionalt vårdprogram

Det övergripande syftet med ett regionalt vårdprogram för reumatiska sjukdomar i Region Stockholm är att ge underlag och rekommendationer och därmed förutsättningar för tidig upptäckt, utredning och optimal vård samt omhändertagande av vuxna vilka har drabbats av eller riskerar att drabbas av reumatisk sjukdom.

Tabell 2 - Sjukdomsmodifierande behandling (DMARDs) vid reumatiska sjukdomar

Sjukdomsmodifierande bahandling (DMARDs) vid reumatiska sjukdomar. Fullständig tabell med alla registrerade preparat och biosimilarer.

  • Uppdaterad: 7 oktober 2020

  • Faktagranskad: 7 oktober 2020

  • Redaktör: Johan Sjöstrand

  • Faktagranskare: Inger Dahlbom, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen