Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vårdprogrammet belyser områden som är ryggmärgsskadespecifika. Då flera organsystem påverkas är komplexiteten av insatser omfattande. Vårdprogrammet utgör därför ett behandlingsstöd som definierar ansvarsområden, bidrar till samverkan mellan olika vårdaktörer samt tydliggör personcentrerade, evidensbaserade och kostnadseffektiva vårdprocesser.

Målgrupp för vårdprogrammet är primärt vårdgivare inom Region Stockholm verksamma i vårdkedjan för ryggmärgsskadevård- och rehabilitering (det vill säga primär och sekundär rehabilitering samt initial öppenvårdsrehabilitering och varaktig uppföljning). Därtill kan vårdprogrammet användas av andra vårdaktörer som möter personer med ryggmärgsskada i sin verksamhet, av politiker, beställare av vård, patienter och deras närstående samt patientorganisationer.

Omfattning av vårdprogrammet

Vårdprogrammet omfattar rehabilitering i olika faser efter ryggmärgsskadan, primär och sekundär rehabilitering i såväl sluten- som öppenvård samt regelbunden uppföljning. Primär rehabilitering ges i direkt anslutning till skada eller sjukdom.

Sekundär rehabilitering är insatser i senare fas efter utskrivning från primärrehabilitering. Därtill sker även regelbunden livslång uppföljning av ryggmärgsskadespecifika konsekvenser och komplikationer.

Avgränsningar

Vårdprogrammet omfattar inte:

  • prevention av ryggmärgsskada
  • prehospitalt omhändertagande
  • akut omhändertagande med exempelvis kirurgiska ingrepp och intensivvård
  • medfödda ryggmärgsskador
  • progredierande ryggmärgsskador

Förvärvad ryggmärgsskada hos vuxna och barn, rehabilitering och uppföljning

Vårdprogrammet i sin helhet

Vårdprogrammets respektive delavsnitt

Vårdprogram Trycksår – förebyggande åtgärder och behandling

  • Uppdaterad: 11 december 2020

  • Faktagranskad: 16 juli 2020

  • Redaktör: Johan Sjöstrand

  • Faktagranskare: Ameli Norling, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen