Brödsmule-navigation
Sedan 2010 gäller att en individuell plan upprättas om landstinget, kommunen eller den enskilde bedömer att det behövs. För landstingets del gäller planeringen hälso- och sjukvårdsinsatser.
 
Målgruppen är såväl vuxna som barn, som behöver insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten enligt Hälso- och sjukvårdslagen, 16 kap. 4§ HSL, och socialtjänstlagen, 2 kap. 7§ SoL.

Vägledning för vuxna och äldre i Stockholms län

Ett vägledningsdokument finns för planering av samordnad individuell plan, SIP. Målgruppen är personer från 18 år. Syftet med samordnad individuell plan är att personen i fråga får den hjälp han/hon behöver och har rätt till. Planen kan upprättas efter samtycke med den enskilde.

Av planen ska det framgå

  1. Vilka insatser som behövs
  2. Vilka insatser respektive huvudman ska svara för
  3. Vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller landstinget, och
  4. Vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen.
Vägledningen har tagits fram av hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Kommunförbundet Stockholms län tillsammans med representanter från vårdgivare, kommuner och brukarföreningar.

SIP-mallar för barn och unga

För familjer vars barn kommer i kontakt med både hälso- och sjukvården och socialtjänsten finns nedanstående två mallar. Den samordnade individuella planen ska förbättra samarbetet mellan de berörda myndigheterna och se till att barnets behov inte hamnar mellan olika ansvarsområden.

Ladda ner vägledning, blanketter och mallar

Hämta vägledning, blanketter för samtycke, mallar och manual att använda för planering av SIP:

Patientinformation

Patientinformation om samordnad individuell plan finns på 1177.se:

Kontakt