Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation
Sedan 2010 gäller att en individuell plan upprättas om landstinget, kommunen eller den enskilde bedömer att det behövs. För landstingets del gäller planeringen hälso- och sjukvårdsinsatser.
 
Målgruppen är såväl vuxna som barn, som behöver insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten enligt Hälso- och sjukvårdslagen, 16 kap. 4§ HSL, och socialtjänstlagen, 2 kap. 7§ SoL.

Vägledning för vuxna och äldre i Stockholms län

Ett vägledningsdokument finns för planering av samordnad individuell plan, SIP. Målgruppen är personer från 18 år. Syftet med samordnad individuell plan är att personen i fråga får den hjälp han/hon behöver och har rätt till. Planen kan upprättas efter samtycke med den enskilde.

Av planen ska det framgå

  1. Vilka insatser som behövs
  2. Vilka insatser respektive huvudman ska svara för
  3. Vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller landstinget, och
  4. Vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen.
Vägledningen har tagits fram av hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Kommunförbundet Stockholms län tillsammans med representanter från vårdgivare, kommuner och brukarföreningar.

Samordnad individuell plan för vuxna och personer över 65 år

Vägledning till personal om samordnad individuell plan, SIP. Gäller vuxna inklusive personer över 65 år. Gäller från 01-04-2017.

SIP-mallar för barn och unga

För familjer vars barn kommer i kontakt med både hälso- och sjukvården och socialtjänsten finns nedanstående två mallar. Den samordnade individuella planen ska förbättra samarbetet mellan de berörda myndigheterna och se till att barnets behov inte hamnar mellan olika ansvarsområden.

SIP-blankett för barn och ungdomar

Ifyllningsbart dokument för nedladdning.

Uppföljning av SIP - För barn och ungdomar

Ifyllningsbart dokument för nedladdning.

Ladda ner vägledning, blanketter och mallar

Hämta vägledning, blanketter för samtycke, mallar och manual att använda för planering av SIP:

Checklista - Samordnad individuell plan

Checklista till personal om samordnad individuell plan, SIP.

Samordnad individuell plan - Kallelse

Kallelse till möte för samordnad individuell plan, SIP. För att se dokumentet måste du ladda ner det.

Samordnad individuell plan - Mall

Mall för samordnad individuell plan, SIP. För att se dokumentet måste du ladda ner det.

Medgivande - Samordnad individuell plan

En medgivandeblankett där den enskilde lämnar ett giltigt samtycke.

Handbok för personal kring samtycke och medgivande

En genomgång av det rättsliga läget när det gäller sekretess i samband med upprättandet av en samordnad individuell plan.

Patientinformation

Patientinformation om samordnad individuell plan finns på 1177.se:

Broschyr - Ung med psykisk ohälsa och drogproblem?

En broschyr från Brukarkraft till unga över 18 år med psykisk ohälsa och drogproblem om SIP.

Broschyr - Dina behov i centrum, A6 (tryck)

En broschyr från Brukarkraft för unga mellan 13-18 år som handlar om SIP.

Kontakt

Jocelyne Ängeslevä | Handläggare

  • Uppdaterad: 10 februari 2021

  • Faktagranskad: 22 januari 2021

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Jocelyne Ängeslevä, Hälso-och sjukvårdsförvaltningen