Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Barn som utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, försummas, lever i en våldsam hemmiljö eller på annat sätt inte tillåts utvecklas på ett gynnsamt sätt far extremt illa på såväl kort som lång sikt. Att leva med våld eller själv utsättas för våld eller försummelse kan få livslånga konsekvenser för såväl fysisk som psykisk hälsa.

Att som barn leva med våld i hemmet även om barnet själv inte är direkt utsatt, är lika traumatiserande och skadligt för hälsan som att själv vara våldsutsatt. Vårdpersonal har därför en oavvislig skyldighet att göra en anmälan till socialtjänsten om det finns barn i hemmet.

Att uppmärksamma barn som far illa

Som vårdpersonal har man ett personligt ansvar att göra en anmälan när oro uppstår för att ett barn far illa.

Vårdnadshavare är ansvariga för barnets välmående och utveckling. När barnets behov inte kan tillgodoses kan socialtjänsten behöva träda in för att hjälpa, stödja och vid behov skydda barnet från en ogynnsam utveckling.

Det kan finnas flera indikatorer på att ett barn far illa. Det kan exempelvis vara magont, huvudvärk, sömn- och koncentrationsstörningar. Det kan handla om skador på kroppen som inte stämmer överens med olycksfall eller som inte kan ha uppkommit på ett sådant sätt som medföljande vuxen berättar. Barnets naturliga utveckling kan också hämmas.

Läs mer 

Anmälan till socialtjänsten

Vårdpersonal som i sitt yrke får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa är skyldiga att göra en anmälan till socialtjänsten. Skyldigheten att anmäla gäller även om vårdpersonalen i sitt möte med en våldsutsatt vuxen får kännedom om att det finns barn i familjen. Anmälningsskyldigheten regleras i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).

En anmälan ska göras till socialtjänsten i den kommun där barnet bor. Den bör göras skriftligt men kan även göras muntligt.

Anmälan bör innehålla:

  • Barnets personuppgifter
  • Målsmans kontaktuppgifter
  • Orsak till oro
  • En faktabaserad beskrivning av händelsen/r som föranlett oro
  • Anmälarens namn, yrke och kontaktuppgifter till arbetsplatsen

OBS! Om skyddade personuppgifter gäller, eller man har andra frågor, kan man kontakta socialtjänsten för att rådgöra hur man ska hantera en anmälan.

Kontaktuppgifter till socialtjänstkontor och socialjourer i Stockholms län

Personal i hälso-och sjukvården och omsorgen har en skyldighet enligt socialtjänstlagen att anmäla när ett barn riskerar att fara illa. Här hittar du mer information samt kontaktuppgifter för orosanmälan.

 

  • Uppdaterad: 23 oktober 2020

  • Faktagranskad: 23 oktober 2020

  • Redaktör: Björn Nordlund

  • Faktagranskare: Ylva Elvin Nowak, Akademiskt Primärvårdcentrum