Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Här finns Socialstyrelsens Föreskrifter och allmänna råd samt aktuella vägledningar i arbetet med våld i nära relationer.

Socialstyrelsens Föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2014:4 Våld i nära relationer inkluderar hälso– och sjukvårdens och tandvårdens ansvar och arbete med våld i nära relationer. Här framgår bland annat att hälso– och sjukvården och tandvården ska ha rutiner för anmälningsskyldigheten enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).

Dessutom ska det finnas rutiner för dokumentation och samverkan mellan olika aktörer med syftet att planera för patientens fysiska och psykiska behov av omvårdnad.

Handbok Våld

Socialstyrelsens handbok Våld har reviderats för att stämma med föreskrifterna och allmänna råden om våld i nära relationer.

Våld – Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer

Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Socialstyrelsen rekommenderar i denna vägledning att frågor om erfarenheter av våld ställs till alla kvinnor som uppsöker mödrahälsovård och vuxenpsykiatri samt i alla ärenden inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Vägledningen syftar till att öka förutsättningarna för hälso- och sjukvården och tandvården att upptäcka våld i nära relationer.

Barn som far illa eller riskerar att fara illa

Denna vägledning har utformats för att vara ett praktiskt verktyg och kunskapsstöd för hälso- och sjukvården och tandvården i deras arbete med att upptäcka barn som far illa eller riskerar att fara illa och uppfylla den lagstadgade anmälningsskyldigheten till socialtjänsten

  • Uppdaterad: 26 oktober 2020

  • Faktagranskad: 9 augusti 2020

  • Redaktör: Björn Nordlund

  • Faktagranskare: Ylva Elvin Nowak, Akademiskt Primärvårdcentrum