Brödsmule-navigation

Grundregeln i riktlinjerna är att övergripande utvecklingsarbete ska ses som en tillgång för alla. Därför ska verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård finansierad av Region Stockholm avsätta medarbetares arbetstid utan ersättning vid förfrågan om regionövergripande uppdrag.

I en del fall kan det dock arvodering vara befogad och då ska det ske i enlighet med de nya riktlinjerna. Uppdraget förutsätts då genomföras inom ordinarie arbetstid och eventuell ersättning användas för att ersätta förlorad arbetsinsats, vilken betalas till arbetsgivaren.

Riktvärden för avsatt arbetstid och ersättning

I riktlinjerna anges riktvärden för avsatt arbetstid utan kostnadsersättning för olika kompetenser. Där ges också exempel på vilken typ av uppdrag som Region Stockholm kan avropa från vårdgivare. Till exempel att medverka i systemet för kunskapsstyrning, att skriva och granska kunskapsunderlag eller att arbeta i läkemedelskommittén.

Riktlinjerna fastslår också kostnadsnivåer för uppdrag där ersättning medges. Något som gäller för uppdrag som går utanför den arbetstid som Region Stockholm kan avropa. Här anges också olika typer av särskilda uppdrag som ersätts med separata avtal och via löpande fakturering.