Brödsmule-navigation

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkände i oktober 2019 hälso- och sjukvårdsförvaltningens förslag på avtalsmodell för avtal för receptförskrivna öppenvårdsläkemedel med de regionägda akutsjukhusen. Nu har nämnden fattat beslut om sjukhusspecifika avtal för Karolinska universitetssjukhuset, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, Södertälje sjukhus och S:t Eriks Ögonsjukhus.

Ersättningsmodellen innebär att de regionägda akutsjukhusen får fullt kostnadsansvar för receptläkemedel och förbrukningsartiklar som förskrivs inom läkemedelsförmånerna samt får ansvar för subvention av receptförskrivna läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånen men som i undantagsfall är nödvändigt för att möta en enskild patients medicinska behov. Undantag görs som tidigare för läkemedel som förskrivs i enlighet med smittskyddslagen, för kostnadstäckning vid förskrivning av preventivmedel för personer mellan 21 och 26 år, samt för psykofarmaka till personer som saknar sjukdomsinsikt.

Ersättningen baseras på Region Stockholms läkemedelsprognos. Arbetet med att ta fram avtalsmodellen för kostnadsansvaret för receptläkemedelen har bedrivits genom en arbetsgrupp inom ramen för projektet ”Sjukhusavtal 2020” och i enlighet med projektets övergripande strategiska och prioriterade områden. Tilläggsavtalen börjar gälla 1 januari 2020, samtidigt som de nya sjukhusavtalen träder i kraft.