Brödsmule-navigation

I budgeten för 2019 fick hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att påbörja ett arbete för att stärka första linjens vård vid psykisk ohälsa med utgångspunkt från nuvarande struktur för husläkarmottagningar.

Första steget i arbetet var att genomföra en förstudie som nu är klar. Den omfattar en kartläggning av området och rekommendationer om nästa steg i arbetet. Förstudien ligger till grund för kommande beslut om förändringar i avtal.

Genomförande av förstudien

Förstudien har arbetats fram utifrån dialog med ett stort antal aktörer på olika nivåer inom området psykisk hälsa. Detta har gjorts i syfte att få kunskap om arbetssätt och erfarenheter inom området. Den breda dialogen har dessutom varit viktigt för förankring av ställningstaganden, analyser och rekommenderade förslag.

Rekommendationer i förstudien

I förstudien presenteras ett antal rekommendationer inom ett antal fokusområden. Dessa fokusområden har varit styrning, kompetens, geografisk spridning, tillgänglighet, samverkan och digitalisering. Rekommendationerna finns tydligt beskrivna för varje fokusområde i den bifogade förstudierapporten.

Nästa steg för genomförande av uppdraget

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen startar nu ett genomförandeprojekt med utgångspunkt från förstudierapportens rekommendationer. Arbetet samordnas med och har en nära koppling till det arbete som görs inom ramen primärvårdsstrategin. Genomförandet handlar bland annat om utveckling av befintliga avtal avseende uppdrag, ersättningsmodell och uppföljning. Vissa av de förändringar som förstudien rekommenderar är av mer allmän karaktär och kommer hanteras i andra processer.

Tidplan

Genomförandeprojektet startar nu inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Målsättningen är att hälso- och sjukvårdsnämnden ska fatta beslut om avtalsförändringarna före sommaren och att de reviderade avtalen ska börja gälla i oktober 2020.

Läs mer