Brödsmule-navigation

Under de två första veckorna i november har ett femtiotal fall av cryptosporidiuminfektioner sannolikt smittade inom landet rapporterats till Smittskydd Stockholm från vårdgivare i flera delar av regionen. Jämfört med föregående år ses även en viss ökning under september och oktober.

Rapporterade fall av cryptosporidiuminfektioner

Cryptosporidium är en parasit som kan orsaka magbesvär med vattentunna diarréer, illamående och smärtor i magen. Infektionen är självläkande och symtomen går vanligen över inom någon till några veckor. Cryptosporidium får man i sig när man intar mat eller dryck som innehåller parasiten, i enstaka fall genom nära kontakt med smittad person. Smittämnet finns i tarmen och kommer ut med avföringen. Smittsamheten är störst vid diarré och minskar när symtomen avtar. Smitta förebyggs genom noggrann hand- och toaletthygien.

Nu genomförs ett utredningsarbete för att försöka identifiera möjliga smittkällor. Detta sker genom analys av intervju- och enkätsvar från sjukdomsfall och genom fortlöpande diskussioner med kommunernas miljöförvaltningar. Eftersom det även på nationell nivå har rapporterats en ökning av antalet rapporterade fall under samma period pågår ett tätt samarbete med Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket. Utgående från aktuell lägesbild är det mest troligt att smittkällan utgörs av något eller några livsmedel. I dagsläget finns det inte misstankar om vattenburen smitta.

Läs mer