Brödsmule-navigation

Utmaningarna kring den psykiska ohälsan berör hela samhället. Vårdnadshavare och andra vuxna i barns närhet, till exempel sjuksköterskan på barnavårdscentralen, kan ofta upptäcka psykisk ohälsa hos små barn. Då är det hälso- och sjukvårdens uppgift att sätta in åtgärder tidigt för att skapa förutsättningar för en så positiv utveckling som möjligt.

Utredning av insatser

Hälso-och sjukvårdsförvaltningen har gjort en utredning av insatser för att förhindra psykisk ohälsa hos barn under 6 år. Målsättningen med utredningen är att hitta lösningar som stärker insatserna för de yngsta barnen och deras vårdnadshavare. Insatserna ska syfta till att förhindra en negativ utveckling av den psykiska hälsan. Insatserna ska också rikta sig mot gravida för att motverka psykisk ohälsa som påverkar det väntade barnet och relationen mellan vårdnadshavaren och barnet.

Utredningen omfattar en översyn av tidiga insatser för lätt till måttlig psykisk ohälsa hos barn till och med 5 år och föreslag om hur de kan förbättras. Verksamheter som inkluderas är de insatser som beskrivs i det nuvarande tilläggsuppdraget om Första linjens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa och BUP:s konsultationer till BVC och BMM. Utredningen omfattar inte insatser för lättare till måttlig psykisk ohälsa för åldersgruppen över förskoleåldern.

Förslag

Utredningen presenterar ett huvudförslag, där BUMM (Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar) blir huvudaktör med uppdrag att genomföra de insatser som idag beskrivs i tilläggsuppdraget Första linjens insatser till barn och unga med psykiska ohälsa. Därutöver föreslås det konsultationsuppdrag som BUP ansvarar för gentemot barnavårdscentralerna (BVC) och barnmorskemottagningarna (BMM) att inkluderas. Förslaget innebär att alla insatser vid lättare till måttlig psykisk ohälsa för 0–5 år samt för föräldrar till det väntade barnet samlas inom Vårdval BUMM. Tanken är att verksamheterna får ansvar för olika geografiska områden i regionen.  

En Request For Information, RFI har skickats ut till samtliga Barn-och ungdomsmedicinska mottagningar i regionen. En RFI är ett sätt för Region Stockholm att samla information om marknadens förutsättningar och möjliga lösningar.

Nästa steg 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska nu ta ställning till förslaget. Det fortsatta arbetet ska integreras med genomförandet av förstärkt första linjens vård vid psykisk ohälsa.

Läs mer