Brödsmule-navigation

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om slutlig fördelning av medel inom ramen för överenskommelsen mellan staten och SKL om förbättrad förlossningsvård och förstärkta insatser för kvinnors hälsa för 2019. I juni 2019 beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden om fördelning av cirka 255 mkr, där största delen av medlen gick till höjning av vårdvalsersättningen till förlossningsvård och mödravård. Kvar att fördela från 2019 års medel är 72 mkr och de fördelas till ett antal olika befintliga eller nya satsningar, se ett urval nedan.

  • Kunskapsstyrning av förlossningsvården
  • Implementering av nya arbetssätt i nya lokaler vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
  • Mentorskapsprogram på barnmorskemottagningarna
  • Utbildning av ultraljudsbarnmorskor i vårdval obstetriskt ultraljud
  • Utökat stöd i neonatal öppenvård på Södersjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset
  • Handledning för till mottagningar som ansöker om tilläggsuppdrag amning för vårdval BVC
  • Amningsworkshop för att stärka kunskapen om amning till personalen på förlossning och BB
  • Verksamhet med kulturtolksdoulor

Bakgrund

Region Stockholm har sedan 2015 erhållit statliga stimulansmedel avseende förlossningsvård och kvinnors hälsa. Sedan år 2017 gäller en treårig överenskommelse "Ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa". Till överenskommelsen har staten och SKL träffat två tilläggsöverenskommelser, en som gällde 2017-2018 och en som gäller 2018-2019. Fördelning av medlen till regionerna sker i relation till befolkningsandel.