Brödsmule-navigation

I linje med Framtidsplanen och ett antal budgetuppdrag avseende barnsjukvården har hälso- och sjukvårdsförvaltningen genomfört en samlad genomlysning av regionens barnsjukvård. En tydligare struktur inom den öppna barn- och ungdomsvården bedöms leda till tydligare remissvägar och ökad tillgänglighet. Utredningen har särskilt fokuserat på följande fyra frågeställningar:

  • Utreda möjligheterna till renodling av ett högspecialiserat barnsjukvårdsuppdrag vid NKS
  • Utreda möjligheten till att fler barn kan få vård i hemmet (SABH)
  • Utreda behov av en ytterligare barnklinik vid Danderyds sjukhus
  • Utreda behovet av sjukhusansluten specialiserad öppenvård för barn, gränssnittet mellan sjukhus- BUMM och de barn- och ungdomsmedicinska vårdvalsmottagningarna (Vårdvals-BUMM).

Förvaltningens samlade bedömningar kring de fyra frågeställningarna sammanfattas nedan.

Inget högspecialiserat barnuppdrag

Ett högspecialiserat barnuppdrag kräver en rad subspecialiteter, kompetenser och resurser. Det högspecialiserade uppdraget bedöms i nuläget vara för litet för att bära en högspecialiserad barnklinik på Karolinska Solna. Karolinska Universitetssjukhusets avtal 2020-2024 kommer därför som tidigare både innehålla högspecialiserad och specialiserad barnsjukvård.

SABH får utökat uppdrag

Sjukhusansluten avancerad vård i hemmet (SABH) ger barn med avancerade och komplicerade sjukdomstillstånd möjlighet att vårdas i hemmet dygnet runt med bibehållen patientsäkerhet och tillgång till all kompetens som på en slutenvårdsavdelning. SABH kan vara ett alternativ till sjukhusvård, eller göra det möjligt att förkorta vårdtiden på sjukhuset. De mobila teamen åker hem och ger den vård barnet behöver.

Sjukhusansluten avancerad vård i hemmet (SABH) får ett utökat uppdrag med en breddad målgrupp och ökade vårdvolymer. En utökning av SABH kan frigöra vårdplatser inom slutenvården vilket möjliggör ett större patientflöde på sjukhuset och en ökad tillgänglighet. Ett utökat uppdrag för SABH så att det även finns ett öppenvårdsuppdrag innebär att SABH även kan bistå patientgrupper som är i behov av öppenvårdskontakt med sjukhuset.

Inget behov av ytterligare barnklinik

När det gäller frågan om ytterligare en barnklinik i länet är bedömningen att det i nuläget inte finns underlag för en barnklinik på Danderyds Sjukhus. Det beror bland annat på att trots ökade barnkullar så ökar inte slutenvårdsbehovet.

Sjukhusanslutna BUMM upphör

Den nya strukturen för barnsjukvården innebär att barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) anslutna till akutsjukhusen upphör. Sjukhusanslutna BUMM finns på Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset och Södertälje sjukhus. En genomlysning av dessa mottagningar har genomförts med utgångspunkten att sådan vård som kan tas omhand av barn- och ungdomsmedicinska mottagningar som bedrivs inom vårdvalen ska flyttas ut i vårdvalet. De öppna barnmottagningarna i sjukhusens regi ska enbart ta emot patienter som med anledning av patientbesökets komplexitet är i behov av sjukhusets kompetens.

Undantag finns för Handens barn- och ungdomsmottagning med vårdvalsuppdrag i Södersjukhusets regi samt för Södertälje barn- och ungdomsmottagning som har ett kombinerat uppdrag med sjukhusmottagning och vårdvalsuppdrag.

Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade den 26 september beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

Bakgrund

Utgångspunkten har varit att genomlysa nuvarande vårdstruktur och utbud och föreslå förändringar i vårdstrukturen som kan ge en mer kvalitativ, tillgänglig och effektiv vård inom barnsjukvården i regionen. Arbetet har genomförts som en utredning, där förvaltningen samarbetat med ägarrepresentanter från Regionledningskontoret, Specialitetsrådet Barn och fört en nära dialog med berörda vårdgivare, framförallt Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och Södertälje sjukhus, samt inhämtat synpunkter från vårdvalsaktörer inom Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar.