Brödsmule-navigation

Handlingsprogrammet gäller som tidigare både misstänkt som säkerställd tuberkulos, dock ej på infektionsklinik som har egna rutiner.

Tuberkulos - Handlingsprogram

Gäller på vårdavdelning och mottagning samt i särskilda boenden med kommunalt hälso- och sjukvårdsansvar (SÄBO) i Stockholms län.

Det nya handlingsprogrammet börjar gälla den 1 oktober 2019.

Väsentliga förändringar jämfört med nu gällande program

  • Kontaktuppgifter till Karolinska Universitetssjukhuset har uppdaterats.
  • Kravet att allt avfall ska hanteras som smittförande har tagits bort (utifrån 6§ och 17§ i AFS 2018:4 Smittrisker).
  • Krav på dokumentation av exponering för tuberkulossmitta har lagts till (utifrån 11§ i AFS 2018:4 Smittrisker).
  • Text om ambulanstransport har tagits bort. I den nya versionen hänvisas till dokumentet Hygienrutiner vid ambulanstransport.
  • Smittspårningsunderlaget, som ska fyllas i av exponerad personal, har förkortats så att endast de uppgifter som tuberkulosmottagningen behöver för att prioritera bland personal som ska smittspåras är kvar.
  • Avsnittet Allmänt om tuberkulos har tagits bort.