Brödsmule-navigation

I budget 2020 beslutade fullmäktige att ta fram en plan som säkerställer psykiatrins behov av vårdplatser och god arbetsmiljö. Bakgrunden är den höga beläggningen av vårdplatser på flera psykiatriska klinker och att en stor del av nuvarande vårdlokaler är slitna och omoderna.

Rapporten som hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF, tagit fram beskriver nuläget gällande platstillgång och behovet av att renovera lokaler inom den psykiatriska slutenvården. Utifrån vårdbehovsprognoserna presenteras en plan för vilka åtgärder som behövs för att uppnå målen för vårdlokaler som säkerställer patientsäkerhet och god arbetsmiljö.

Behovet av fler vårdplatser

I dag är beläggningsgraden inom hela specialiserade psykiatrin över 100 procent. En beläggning på max 90 procent av vårdplatserna är rimlig ur ett vårdperspektiv. HSF bedömer att det behövs ytterligare 65 psykiatriska och 56 rättspsykiatriska vårdplatser fram till år 2025.

Lokaler utifrån vårdbehov

Samsjukligheten för psykiatrisk- och somatisk sjukdom är stor. Det ställer krav på att den psykiatriska slutenvården ligger i nära anslutning till akutsomatisk sjukvård. Den fysiska utformningen av vårdplatser för psykiatri behöver vara anpassad för denna typ av vård. Det innebär bland annat behov av utomhusmiljöer och utrymmet att dela upp och anpassa lokalerna till olika diagnosgrupper. För att uppnå säkerhet för patienter och personal ställs särskilda krav på tekniska system och materialval.

Heldygnsvården behöver bedrivas på enheter som har en storlek där säkerheten tillgodoses på ett kostnadseffektivt sätt. Bedömningen är att slutenvårdsverksamheter bör vara stora och bestå av runt 100 platser. En medarbetargrupp som är för liten kommer inte att klara säkerhetskraven varken ur patient- eller medarbetarperspektiv.

Några rekommendationer för att modernisera och utöka utbudet av vårdplatser:

  • Säkerställ att ombyggnation på Danderyds sjukhus kan inledas så snart som möjligt för att få moderna vårdlokaler och ytterligare slutenvårdsplatser.
  • Vårdlokalerna för rättspsykiatrin på Löwenströmska sjukhuset behöver genomgå en ombyggnation och det behöver skapas ytterligare platser för att möta vårdbehoven.
  • Genomför en utredning för hur den psykiatriska slutenvården ska säkerställas på S:t Görans sjukhusområde till dess en ny psykiatrisk vårdbyggnad står klar.
  • Säkerställ att det finns vårdlokaler för sprututbytesverksamheten på S:t Görans sjukhusområde även efter att det tillfälliga bygglovet löpt ut.
  • Fortsätt med planeringen på Helix i Huddinge för rättspsykiatriska platser i klass 1 och 2 för att tillgodose vårdbehoven i länet.