Brödsmule-navigation

Regional särskild sjukvårdsledning har tydliggjort användning av skyddsutrustning vid olika aerosolbildande procedurer.

I dokumentet finns exempel på procedurer som är aerosolgenererande samt hygienrutiner och rekommendationer för skyddsutrustning vid olika vårdmoment hos patienter med covid-19. Det utgör tillsammans med basala hygienrutiner och goda rutiner för rengöring och desinfektion en minimerad risk för vårdrelaterad smitta.