Brödsmule-navigation

En krisjour, som är öppen årets alla dagar dygnet runt, erbjuder chefer, medarbetare och inhyrd personal, som arbetar med och kring Covid-19 i Region Stockholm, snabb kontakt med krisspecialister och stöd i krishantering. Krisspecialisterna är främst erfarna legitimerade psykologer eller psykoterapeuter men kan även ha annan relevant bakgrund.

Så här fungerar det:

  • Chefen, HR eller medarbetare kan kontakta krisjouren på 0200 - 24 7 365. Samtalet tas emot av socionom eller beteendevetare som gör en första behovsbedömning.
  • Kort därefter blir chefen kontaktad av en krisspecialist från kristeamet. Tillsammans med görs en situationsbedömning som syftar till att klargöra situationens karaktär, drabbades exponering och akuta behov.
  • Utifrån den akuta situationsbedömningen ger krisspecialisten en omedelbar rekommendation om fortsatta åtgärder. Löpande chefsstöd över telefon är alltid en del av krishanteringen.

Krisstödet kan till exempel vara avlastande samtal i grupp, enskilda samtal med medarbetare och chef. Samtalen kan ske både digitalt eller fysiskt. Gruppsamtal sker framför allt på plats i verksamheten.

Vårdgivaren får ingen egen kostnad för krisstödet utan Region Stockholm hanterar kostnaden centralt. Leverantör för krisstödet är Falck Healthcare AB.