Brödsmule-navigation

Rapporten ger en framtidsbild av vårdstrukturen i Region Stockholm utifrån en faktabaserad analys av de senaste 20 årens utveckling. Den visar bland annat att invånarna i högre utsträckning kommer erbjudas vård i öppenvården 2040 och att vården koncentreras till svårt sjuka patienter i behov att läggas in på akutsjukhus. En förstärkt och mer tillgänglig vård nära patienten kan samtidigt öka den totala efterfrågan på vård.

Några av slutsatserna i rapporten:

  • Nya verksamheter kommer växa fram som följd av medicinteknisk utveckling och digitalisering.
  • Trenden mot mer egenvård förväntas fortsätta.
  • Patienters och närståendes engagemang och inflytande i såväl den egna vården som i utveckling vården kommer att öka.
  • Individualisering och specialisering kräver nya platser för vårdmöten.
  • Utvecklingen mot mer nära vård kräver ökad samverkan mellan olika aktörer.

Sammanfattande PPT-presentation

Rapporten kan användas av alla som arbetar med eller är intresserade av hälso- och sjukvårdens utveckling. Som stöd för presentationer och samtal finns en sammanfattande PPT med anteckningar.

En av flera rapporter

Vårdens struktur är en av flera delrapporten som tas fram inom utredningen Hälso- och sjukvården 2040. Tillsammans med en slutrapport ska de bilda underlag för Region Stockholms fortsatta utveckling av hälso- och sjukvården. Hittills har följande delrapporter tagits fram:

  • Patienten, invånaren och behoven
  • Hälso- och sjukvårdens kvalitet

Om utredningen Hälso- och sjukvården 2040

Utredningen genomförs av en projektgrupp på hälso- och sjukvårdsförvaltningen på uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden. Framtidsanalyser kring ett antal centrala perspektiv på hälso- och sjukvården tas fram, med möjliga lösningar inför fortsatt utveckling. Analyserna presenteras löpande i delrapporter och i en sammanfattande slutrapport som beräknas vara klar 2022. I samband med att delrapporterna tas fram ges bland annat medarbetare inom hälso- och sjukvården och hälso- och sjukvårdsförvaltningen möjlighet att bidra med tankar, synpunkter och kommentarer.