Brödsmule-navigation

För att säkerställa en god hälso- och sjukvård för regionens invånare behöver hälso- och sjukvårdsförvaltningen tillfälligt förändra handläggningsrutiner för utomlänsvård, givet Folkhälsomyndigheten gradering av covid-19 som mycket hög risk för samhällsspridning.

Beslut är fattat att avslå utomlänsremisser avseende slutenvård hos privata vårdgivare till dess att covid-19 pandemin anses vara under kontroll.