Brödsmule-navigation

Covid-19 smittar från person till person genom dropp- och kontaktsmitta, det vill säga via droppar av sekret från luftvägarna som sprids när någon hostar eller nyser, samt vid nära kontakt mellan personer. Vid aerosolgenererande arbetsmoment i luftvägarna kan en ökad mängd olikstora droppar skapas som kan bära smittämnen i patientens omedelbara närhet. För att bli smittad måste droppar med smittämne nå slemhinnor i ansiktet - dvs öga, näsa eller mun.

Kunskapen om hur man skyddar sig mot dropp- och kontaktsmitta är väl etablerad och beprövad. Smittvägen för dropp- och kontaktsmitta bryts genom basala hygienrutiner (SOSFS 2015:10), korrekt använd skyddsutrustning och adekvata rutiner för rengöring och desinfektion av ytor och utrustning. Vårdhygien Stockholm har utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer för handläggning och val av skyddsåtgärder mot covid-19 inom vård och omsorg förtydligat vilken skyddsutrustning som behövs vid tre olika vårdsituationer:

  • Då vårdpersonalen kan hålla ett avstånd på minst två meter till patienten
  • Då arbetet innebär att avståndet är mindre än två meter
  • Vid aerosolgenererande arbetsmoment.

Dokumentet beskriver korrekt användning av skyddsutrustning för att undvika smittspridning.

Material i flera olika format

Dokumentet kan läsas i sin helhet och fungerar som ett stöd för vård- och omsorgsverksamheter. Instruktion för respektive vårdsituation finns också som enskilda dokument. Dessa kan skrivas ut och användas som instruktioner vid de platser som verksamheten valt för av- eller påklädning.

Nytt informationsmaterial

 

Mer information

Om skyddsutrustning för covid-19

Här finns information, rekommendationer och beslut om skyddsutrustning för att ta hand om patienter med misstänkt eller konstaterad smitta med coronaviruset. Sidan uppdateras löpande.