Brödsmule-navigation

Regional särskild sjukvårdsledning har tydliggjort användning av skyddsutrustning vid olika aerosolgenererande arbetsmoment.

I dokumentet finns exempel på arbetsmoment som är aerosolgenererande samt rekommendationer för skyddsutrustning vid vård av patienter med covid-19. Korrekt använd skyddsutrustning tillsammans med basala hygienrutiner och goda rutiner för rengöring och desinfektion minimerar risken för vårdrelaterad smitta.

Det är arbetsgivaren som är huvudansvarig för arbetsmiljön. Tillsammans med skyddsombuden identifierar och hanterar arbetsmiljöansvarig chef de arbetsmiljörisker som föreligger.