Brödsmule-navigation

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) gav i uppdrag till Center of Neurodevelopmental Disorders vid Karolinska Institutet (KIND) och Centrum för Epidemiologi och Samhällsmedicin (CES) att genomföra en bred genomlysning av hur vårdsystemet fungerar för barn och ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i Region Stockholm.

Syftet med uppdraget var att utreda de brister som tidigare har lyfts i Landstingsrevisorernas rapport nr 6/2016 gällande vårdkedjan för barn och ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i Region Stockholm. Den resulterade i en bedömning om att hälso- och sjukvårdsnämndens styrning och uppföljning av vården för barn med ADHD behöver stärkas, bland annat för att säkerställa följsamheten till nationella och regionala vårdprogram. HSF lät mot denna bakgrund genomföra en grundlig kartläggning av vårdkedjorna för denna målgrupp i syfte att kunna åtgärda dessa brister. Uppdraget var att kartlägga området och att även inkludera vårdkedjan för autismspektrumtillstånd.

Nu har KIND och CES presenterat kartläggningen för HSN som ett underlag för att utveckla och förbättra vårdkedjan. I tjänsteutlåtandet föreslås att HSF ges uppdraget att återkomma till HSN med konkreta förslag på åtgärder som syftar till att förbättra vården för barn och unga. För att uppnå en förbättring kan förändringar behöva ske vad gäller organisation, avtal och uppdrag samt arbetssätt kring målgruppen.