Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Cirka 100 000 personer i Region Stockholm lever med diabetes, en allvarlig och allt vanligare sjukdom som orsakar stort lidande och som kan leda till en för tidig död. Risken för komplikationer ökar ju längre tid en person har levt med diabetes och vid dåligt kontrollerad sjukdom. Behandling av diabetes, liksom för att minska komplikationer, upptar också en betydande del av hälso- och sjukvårdens resurser. Den vanligaste formen är typ 2-diabetes som bland annat orsakas av ärftlighet, levnadsvanor, högt BMI och ålder.  Genom förebyggande insatser, tidig diagnos och följsamhet till behandling kan utveckling av sjukdomen fördröjas. Därför är det viktigt med en allt mer strukturerad och väl utvecklad behandling som inkluderar stöd till egenvård.

Diabetesvården ska förbättras i Region Stockholm

Syftet med diabetesplan 2020–2022 är att förbättra diabetesvården i Region Stockholm, med fokus på typ 2-diabetes, så att patienterna ska få en god och jämlik vård och bästa möjliga livskvalitet. Syftet är också att minimera antalet personer som utvecklar typ 2-diabetes. Några viktiga förbättringsåtgärder:

  • Riktade insatser såsom råd vid ohälsosamma levnadsvanor och stöd vid viktminskning till riskgrupper.
  • Riktade insatser i socioekonomiskt svagare områden.
  • Fortbildning för medarbetare.
  • Användning av läkemedel, dels direkt mot diabetes dels mot högt blodtryck och höga blodfetter.
  • Stöd till systematiskt förbättringsarbete i vården.
  • Stöd till egenvård för patienter.

Regional kunskapsstyrning

Diabetesplanen ska vara en del av den regionala kunskapsstyrningsorganisationen som arbetar för att uppnå en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. Den regionala kunskapsstyrningen ingår i ett nationellt system där landets alla regioner samarbetar för att vården ska bli mer jämlik, såväl mellan som inom regioner.

Läs mer om kunskapsstyrningen

Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland etablerar en sakkunnigstruktur genom att inrätta Regionala Programområden (RPO). Deras uppgift är att stödja vårdgivare inom respektive specialitetsområde.