Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Kunskapsstyrningssystemet drivs i samarbete mellan landets alla regioner. Ett arbete som sker på såväl nationell som på sjukvårdsregional, regional och lokal nivå. Syftet är att erbjuda invånarna en än mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.

På kunskapsstyrningvard.se finns samlad information om vad det nationella arbetet innebär och hur det är organiserat. Bland annat om nationella programområden, NPO, som ansvarar för utveckling av nationella kunskapsstöd och om samarbetet med myndigheter, patienter och kommuner. Här publiceras också löpande nyheter om aktuella händelser och aktiviteter.

Kunskapsstyrning i vår sjukvårdsregion

Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland har etablerat ett nytt system för kunskapsstyrning som är anpassat till det nationella. På Vårdgivarguiden finns information om hur det detta är organiserat och om aktuella satsningar. Bland annat om de regionala programområdena, RPO, med kliniskt verksamma sakkunniga och om arbetet med att införa personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.

Filmer som förklarar

På Vårdgivarguiden finns även basal information om vad kunskapsstyrning hälso- och sjukvård innebär. Bland annat filmade intervjuer där personer berättar om hur det är att arbeta i ett RPO, vad Stockholm-Gotlands medicinska råd har för roll i kunskapsstyrningen.

Läs mer och prenumerera gärna på nyheter från Vårdgivarguiden

Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland etablerar en sakkunnigstruktur genom att inrätta Regionala Programområden (RPO). Deras uppgift är att stödja vårdgivare inom respektive specialitetsområde.