Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Hälso- och sjukvården har ställt om för att kunna ta hand om fler akut sjuka patienter och det har påverkat alla vårdgivare på olika sätt. En sak som är lika viktig som vanligt är vägledning till vård på rätt nivå, samarbete kring patienterna och tydlig information till invånarna.

Vägledning och remittering

När söktrycket är högt inom hälso- och sjukvården blir det extra viktigt att säkerställa att patienter hänvisas till rätt vårdnivå direkt. Principen om rätt vårdnivå är styrande. Patienter som är i behov av akutsjukhusens resurser ska tas om hand där. Patienter som bedöms kunna få behandling i öppenvård och/eller behandling hos vårdgivare utanför akutsjukhusen bör i första hand remitteras till någon av dessa vårdgivare.

Det är också viktigt att remittering i första hand sker till vårdgivare som har lediga vårdplatser eller kort väntetid. Ta för vana att söka vårdgivare i vårdutbudstjänsten för att säkerställa att du tar hela det aktuella hälso- och sjukvårdsutbudet i beaktande för att uppfylla patientens vårdbehov.

Samarbete och samverkan

Samarbete med länets kommuner är extra viktigt under jul- och nyårshelgerna. Det finns ett stort behov av att gemensamt säkerställa förmågan att ta hand om utskrivningar från vården även på helger – lördag, söndag och röda dagar - både i dagsläget men särskilt även under jul- och nyårshelgerna. Hemsjukvården har därför stärkts upp för att kunna ta emot utskrivningsklara patienter utan väntan både under kvällar och helger. För att patientflödet ska fungera bra är det också viktigt att kommunerna på samma sätt som i våras kan bistå med snabba biståndsbedömningar och mottagande veckans alla dagar inklusive röda dagar.

Utbildning och stöd - lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård

Utbildningsmaterial om lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Metodstöd för utskrivning på helger

Metodstöd för utskrivning på lördagar, söndagar och övriga helger.

WebCare

E-tjänst för sjukhus, primärvård, socialtjänst i Stockholm för att samordna vårdplaneringen för en patient. Behörighet, utbildning, beställning av åtkomstloggar, support.

Information till kommunal verksamhet gällande covid-19

Information om provtagning, rutiner, skyddsutrustning, handläggning av fall, omhändertagande av avlidna med mera.

Information till invånarna

För att invånarna ska hitta rätt i vården är det viktigt att alla vårdgivare säkerställer att korrekt uppgifter om öppettider, kontaktuppgifter och annan verksamhetsinformation finns på vårdgivarens kontaktkort på 1177.se. Det är också viktigt att säkerställa att informationen på 1177.se och den egna webbplatsen överensstämmer.

1177 Vårdguiden är regionens huvudkanal till invånare och patienter för att de ska kunna söka information om vård och hälsa. Uppdateringen är också viktig för att underlätta för remittenter att hitta remissmottagarna. Uppdateringar görs via den Elektroniska katalogen (EK).

I EK är det också möjligt att skriva in hänvisning till andra vårdgivare. Passa även på att uppdatera kontaktinformationen till 1177 Vårdguiden, med telefonnumret 1177.

Manual för att synas på 1177

Mer information

Covid-19 - samlad information

Samlingssida för regionens information om coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19.