Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Projektet har genomförts vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen i samarbete med Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket och marknads- och förhandlingsfunktionen vid Sveriges kommuner och regioner, SKR. En rapport har överlämnats till Vårdens kunskapsstyrningsnämnd som har beslutat om att projektet därmed är avslutat och att arbetet med att ta fram nya betalningsmodeller ska fortsätta inom den nationella processen för ordnat införande av nya läkemedel.

Cirka en halv miljoner människor i Sverige lever med en sällsynt sjukdom. Nya innovativa läkemedel och behandlingsmetoder kan bidra till att de får bättre hälsa och livskvalité. Men dessa nya behandlingar innebär också stora osäkerheter vad gäller långtidseffekt, biverkningar och vid en hälsoekonomisk värdering. Dagens system för utvärdering och introduktion behöver anpassas för att bättre kunna hantera osäkerheter både vad gäller värderingar av läkemedel, kostnader och finansiering.

Målsättningen med nya avtalsmodeller är att öka förutsättningarna för patienter att få tillgång till dessa nya läkemedel,  tillsammans med en hållbar finansiering för regionerna över tid. Arbetet ska också omfatta utveckling av metoder för uppföljning av läkemedelsanvändning samt värdering av kunskap och evidens. Arbetet förväntas skapa samsyn och gemensamt åtagande mellan berörda aktörer – staten, regioner, läkemedelsföretag och patientföreträdare.