Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Det finns ett stort antal antigentester på marknaden. Karolinska Universitetslaboratoriet har utvärderat tester där hälso- och sjukvårdspersonal tar provet på patienten. Två av de utvärderade antigentesterna har visat tillräcklig prestanda. Parallellt med utvärderingen har implementeringen av antigentesterna i Region Stockholm förberetts.

Då testerna har en lägre känslighet än PCR-tester kan de framför allt användas för att snabbt identifiera smittsamma personer som har relativt mycket virus. De kan däremot inte användas för att utesluta en pågående covid-19-infektion. I pilotprojektet kommer boende med symtom provtas av personalen på äldreboendena efter läkarordination.

-          Den viktigaste frågan är var dessa tester gör störst nytta. Vi ser att de skulle kunna göra stor nytta för att snabbt komma igång med smittspårning på länets många äldreboenden. Många efterfrågar antigentesterna och nu är det viktigt att vi inför dem under ordnade former så att vi kan utvärdera processerna innan vi genomför ett bredare införande. Det innebär, vid sidan om utvärdering av tester och provtagning, att också skapa ett robust system för dokumentation, smittskyddsanmälan och smittspårning, säger Elda Sparrelid, chefläkare Region Stockholm.

Snabba tester väntas inom kort

De antigentester som i nuläget utvärderas och används i EU-länder måste utföras av hälso- och sjukvårdspersonal. Det är också sådana tester som omfattas av Folkhälsomyndighetens vägledning vars syfte är att ge stöd till vårdgivare, kliniska laboratorier och andra regionala aktörer. Inom kort väntas så kallade plattformsbaserade antigentester som analyseras i laboratorier men som ändå kan ge snabbare provsvar än PCR-testerna.

-          Det är positivt att det utvecklas fler snabba tester som kan ge svar på om en individ har en pågående covid-19-infektion. Samtidigt ska vi komma ihåg att testerna endast ger en ögonblicksbild vid det aktuella provtagningstillfället. Rätt använda kan antigentesterna komplettera PCR-provtagningen. Andra användningsområden som Region Stockholm arbetar för är, förutom smittspårning, screening av asymtomatiska patienter vid inläggning till slutenvård och på längre sikt också vid vårdövergångar, till exempel vid utskrivning från ett sjukhus till en annan vårdgivare, säger Elda Sparrelid.

Fakta: Folkhälsomyndighetens exempel på användningsområden:

-          Som komplement till PCR-testning i samband med smittspårning

-          Vid behov av snabba provsvar för att kunna upprätthålla ordinarie verksamhet inom öppenvård eller vid triagering på exempelvis en akutmottagning

-          För att få snabba provsvar i känsliga miljöer när tidsaspekten är en viktig faktor för att kunna vidta adekvata smittskyddsåtgärder