Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Enligt praxis från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2018 ref. 41) ska företag som hyr ut vårdpersonal debitera 25 procent moms vilket innebär ökade kostnader för privata vårdföretag som hyr in vårdpersonal. För att vårdgivare ska ha möjlighet att anpassa sig till det nya rättsläget har riksdagen beslutat om ett statsbidrag som ska fördelas av regionerna.

För att kunna fördela statsbidraget har hälso- och sjukvårdsförvaltningen möjliggjort för privata vårdgivare att inkomma till förvaltningen med uppgifter om kostnader för inhyrd personal. Baserat på inkomna uppgifter har hälso- och sjukvårdsförvaltningen utarbetat en fördelningsmodell som innebär att statsbidraget som Region Stockholm förfogar över fördelas procentuellt. Beloppet kommer att utbetalas till vårdgivarna under december.