Brödsmule-navigation

Ökande psykisk ohälsa är en av vår tids största folkhälsoutmaningar sett till sjukdomsbörda, samhällskostnad och påverkan av livskvalitet. Under de senaste tio åren har andelen personer som uppger nedsatt psykiskt välbefinnande ökat både bland såväl kvinnor och män som i olika åldrar.

Eftersom psykisk hälsa involverar hela samhället på alla nivåer behöver flera huvudmän och aktörer bidra och samverka för att kunna möta denna utmaning. Under de senaste åren har det därför gjorts en rad nationella satsningar för att stärka utvecklingen inom området.

Nationell satsning på regionala centra

En av satsningarna är en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och regioner, SKR, om att etablera sex regionala resurscentrum. Som ett led i detta startade Region Stockholm 2017 ett projekt med uppdrag att utreda förutsättningarna för ett center i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland.

Projektet har tagit fram en rapport med konkreta förslag på verksamhet och organisation. Rapporten ska fungera som underlag för beslut om fortsatt arbete med att etablera Regionalt resurscentrum psykisk hälsa. Uppstart kan ske tidigast 2021 om beslut kring etablering tas av huvudmännen. 

Rekommendationer inför etablering

Rapporten innehåller bland annat nulägesanalys, projektplan, slutförslag och följande slutsatser:

  • Centrets primära roll bör vara att stödja berörda aktörer med samordning och utvecklingskraft som ökar deras möjligheter att uppnå sina mål.
  • Bemanningen bör bestå av medarbetare med såväl verksamhetsnära som strategisk kompetens.
  • Organisatorisk hemvist föreslås bestå av ett mindre kansli vid Region Stockholms regionledningskontor.
  • Ledning och styrning bör utgå från befintliga politiska strukturer.
  • Finansiering föreslås hämtas från överenskommelsen om psykisk hälsa mellan staten och SKR.

Kontaktperson

Mårten Skogman, leg.psykolog, projektledare, enheten för psykiatri, närsjukvårdsavdelningen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, marten.skogman@sll.se