Brödsmule-navigation

Den regionala handlingsplanen för ökad patientsäkerhet följer samma struktur och upplägg som den nationella handlingsplan som Socialstyrelsen tagit fram. Det innebär att även den regionala handlingsplanen utgår från fyra grundläggande förutsättningar: Ledning och styrning, en god säkerhetskultur, kunskap och kompetens och patient som medskapare samt fem fokusområden. De grundläggande förutsättningarna kan beskrivas som villkor som behöver uppfyllas för att vården ska kunna bli säkrare.

Förutom de grundläggande förutsättningarna ingår också fem fokusområden med konkreta aktiviteter som planeras att starta under 2020. Fler av aktiviteterna handlar om att stärka hälso- och sjukvårdsförvaltningens arbete med ökad patientsäkerhet, bland annat med fler analyser och mer samverkan. De fem fokusområdena syftar alla till en säkrare vård och handlar bland annat om att öka kunskapen om vårdskador, stärka analys, lärande och utveckling samt stärka riskmedvetenhet och beredskap.

Stärka och stödja pågående patientsäkerhetsarbete

Syftet med den regionala handlingsplanen är att stärka och stödja det regionala patientsäkerhetsarbetet på övergripande huvudmannanivå och därmed även hos de enskilda vårdgivarna i regionen. Varje enskild vårdgivare i Region Stockholm behöver identifiera vilka aktiviteter som måste vidtas lokalt, med fördel i form av en lokal handlingsplan för ökad patientsäkerhet, för att bidra till att regionens mål uppnås.

Den regionala handlingsplanen för ökad patientsäkerhet beslutades av vårdens kundkapsstyrningsnämnd (VKN) den 19 februari.

Bakgrund

Vårdens Kunskapsstyrningsnämnd (VKN) har gett hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) uppdraget att under 2019 ta fram en regional handlingsplan för ökad patientsäkerhet. VKN fastställde planen den 19 februari. Redan 2018 fick Socialstyrelsen ett regeringsuppdrag att ta fram en nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet.

För att behoven av åtgärder och aktiviteter på både nationell och regional nivå ska kunna samordnas har arbetet pågått parallellt. Det nationella arbetet har också pågått och förankrats via Nationell Samverkansgrupp Patientsäkerhet (NSG PS) inom ramen för den Nationella Systemet för Kunskapsstyrning i Hälso- och sjukvården. Region Stockholms handlingsplan följer därför samma struktur och upplägg som den nationella, men inkluderar även de regionala utmaningar som vårdgivare och beslutsfattare står inför i frågor om att leverera säker vård för regionens invånare.