Brödsmule-navigation

Rapporten ”Tidiga insatser vid psykisk ohälsa 0–5 år” presenterar en översyn som hälso- och sjukvårdsförvaltningen har gjort av tidiga insatser för lindrig till måttlig psykisk ohälsa hos små barn och hur den kan förbättras. Utifrån förslag i rapporten har det beslutats att göra en upphandling för att stärka insatserna för de yngsta barnen. En utgångspunkt i arbetet har varit en rapport som presenterades 2018 där Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) har utvärderat Första linjens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa 0–17.

Målgruppen barn 0–5 år har lyfts på grund av den specifika kompetens som behövs för att upptäcka och möta behov hos små barn. Tidiga insatser i ett tidigt skede i barnets liv kan förhindra en negativ utveckling och minska behovet av stöd senare i livet. 

Nuvarande uppdrag för de yngsta barnen

Det nuvarande tilläggsuppdraget Första linjens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa 0–17 är en bred målgrupp som kan vara svårt att omfatta för en enskild psykolog. Uppdraget utförs idag av husläkarmottagningar (HLM) och barn och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM). Mottagningarna kan anta och avsäga sig det nuvarande tilläggsuppdraget, vilket försvårar långsiktiga samarbeten och helhetsstruktur för samverkan. Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har idag uppdraget att ge konsultation till personal på BVC och BMM. Antalet konsultationer varierar och många verksamheter upplever att de inte får det stöd som behövs.          

Uppdraget Tidiga insatser vid psykisk ohälsa 0–5 år som upphandlas

Huvudförslaget är att uppdraget ska upphandlas av barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM). Tjänsten ska inkludera de insatserna för 0–5-åringar motsvarande det som beskrivs i nuvarande tilläggsuppdrag Första linjens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa 0–17. Även BUP:s nuvarande konsultationsuppdrag gentemot BVC och BMM ska ingå. En fördel med att knyta uppdraget till BUMM är det finns tillgång till barnläkare och därmed förutsättningar att bedöma och utreda barns problematik ur ett helhetsperspektiv. Förslaget är att uppdraget fördelas på sex geografiska områden i länet där varje verksamhet har 4–7 psykologer (någon av dessa kan vara socionom och/eller psykoterapeut med erfarenhet av målgruppen) som i huvudsak ger insatser på BVC och BMM.

Uppdraget innebär att psykologerna på BUMM:

  • ger kortare behandlingsinsatser till barn och vårdnadshavare, upp till 4–6 besök per patient, i huvudsak på plats på BVC samt möjlighet till stödsamtal för blivande föräldrar på BMM.
  • ger konsultation till barnmorskor och sjuksköterskor, i huvudsak på plats på respektive BVC och BMM.
  • bedömer när specialistpsykiatrin behöver kopplas in eller när hänvisning behöver göras för andra insatser, till exempel vid behov av utredning för utvecklingsavvikelser.

Hälso- och sjukvårdsdirektören har fått uppdraget att återkomma med upphandlingsdokument.

Parallellt med uppdraget för de yngsta barnen har en förstudie tagits fram för att förstärka första linjen för psykisk ohälsa för hela åldersspannet 6 år och uppåt.