Brödsmule-navigation

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har gjort en analys av genomsnittskostnader per vårdtillfälle för kvinnor respektive män och förskrivningsmönster av läkemedel till kvinnor och män.

Syftet med analysen är att öka kunskapen om skillnader som finns när det gäller hälso- och sjukvårdskostnader och läkemedelsanvändning hos kvinnor och män. Tidigare studier visar skillnader i ibland annat kvinnors och mäns sökmönster och sjuklighet. De resultat som syns i denna rapport kan vara ett uttryck för någon eller flera av dessa skillnader.

Några av resultaten i rapporten

Resultatet visar att det förekommer könsskillnader i kostnaderna för slutenvård av fem stora gemensamma diagnosgrupper i Region Stockholm. Skillnaderna varierar dock mellan olika åldersgrupper och är inte systematisk, det vill säga vården är inte dyrare för ett och samma kön i samtliga åldersgrupper. Det förekommer även könsskillnader i användning av många läkemedelsgrupper i regionen. Vissa könsskillnader är förväntade och kan förklaras av skillnader i exempelvis sjukdomsförekomst, sjuklighet och ålder mellan kvinnor och män. Andra skillnader är svårare att förklara med medicinska skäl och kan bero på skillnader i benägenhet att söka vård och hämta ut recept, läkarens förskrivningspraxis och egenskaper hos läkemedlet.

Ta del av rapporten: