Brödsmule-navigation

Målet med upphandlingen och projektet FVM är att skapa en modern och hållbar vårdinformationsmiljö som kan möta framtida behov från vårdverksamheter och patienter och möjliggöra en mer sammanhållen informationsförsörjning genom patientens hela vårdkedja. FVM ska ge vårdpersonal en bättre arbetsmiljö och förenkla kontakten med vården för den enskilda patienten och ge den mer insyn och delaktighet kring det egna vårdbehovet.

Regionstyrelsen beslutade i april 2018 att inleda upphandling av Vårdstöd och Vårdkontinuitetsstöd för FVM. Den upphandlingen avbröts den 17 december 2019 på grund av för få inkomna anbud som var korrekt utformade och uppfyllde de uppställda kraven i anbudsinbjudan. I samband med det fick regiondirektören i uppdrag att återkomma med underlag för en ny upphandling, vilket nu har skett.

Genom att en ny upphandling inleds är det möjligt både för de som varit med tidigare och för andra leverantörer att lämna ett anbud.

Kostnaden för den nya upphandlingen ryms inom den tidigare beslutade budgeten. Den nya upphandlingen innebär att planeringen av det fortsatta arbetet justerats något.

Läs mer om FVM på