Brödsmule-navigation

Denna delrapport belyser hälso- och sjukvårdens möjliga framtida struktur, med utgångspunkt i en analys av utvecklingen de senaste 20 åren. En övergripande slutsats är att vården kommer att bli allt mer flexibel för att motsvara invånarnas krav. Samtidigt som en allt större del av resurserna kommer att koncentreras till patienter med störst vårdbehov. Parallellt ökar också specialisering av vården, vilket utmanar den befintliga strukturen. Stora krav kommer att ställas på samordning av ansvar, roller och patientflöden.

Bidra med framtidstankar

Utredningen tar fram framtidsanalyser kring ett antal centrala perspektiv på hälso- och sjukvården, med möjliga lösningar inför den fortsatta utvecklingen. Analyserna presenteras löpande i delrapporter och i en sammanfattande slutrapport som beräknas vara klar 2022. Tankar om framtiden hämtas bland annat in genom att ge medarbetare inom vården och hälso- och sjukvårdsförvaltningen möjlighet att kommentera delrapporterna.

Skicka in kommentarer

Nu är det då möjligt att tycka till om innehållet i en preliminär version av delrapporten om vårdens struktur.  

Skriv ned tankar, synpunkter och kommentarer och skicka dem senast den 19 februari till Birger Forsberg, utredare, närsjukvård, hälso- och sjukvårdsförvaltningen birger.forsberg@sll.se

Detta är inte en formell remissrunda utan ett sätt att få in nya tankar och inspel till rapporten. En del kommentarer kan komma att användas i färdigställandet av rapporten, andra kan bli värdefulla att beakta i det fortsatta utredningsarbetet.

Om utredningen Hälso- och sjukvården 2040

Region Stockholm genomför en långtidsutredning rörande utmaningar och möjliga lösningar inför 2040. Här publiceras information vart eftersom utredningen fortskrider.